Fokustema
Insändare
Läs senare

Grattis ATG och tack!

Grattis ATG till ett stabilt delårsresulat.
Tack CFO Lotta Nilsson-Viitala med medarbetare!
Men kanske snart dags att se upp?
Den frågan ställer Per Johansson .
Av
Per Johansson

Jag vill passa på att tacka och gratulera ATG:s CFO, Lotta Nilsson-Viitala, för en fin presentation av ATG:s delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2022. ”Stabilt första halvår för ATG”, var rubriken på atg.se.

 • Nettospelsintäkter: -2%
 • Nettospelsintäkter hästar: -6%
 • Totala intäkter: -2%
 • Kostnader: +4%
 • Rörelseresultat: -13%

Det är självklart ett alldeles fantastiskt resultat för ATG, stabilt som det uttrycks av Nilsson-Viitala. Jag vet inte riktigt hur mycket beröm som kan ges, men det känns som att orden inte riktigt räcker till.

-125 miljoner kronor i rörelseresultat känns stabilt och det känns självklart att det är i linje med ATG:s budget och travsportens långsiktiga strategiska utvecklingsplan. Tack Lotta för en fin presentation och tack till alla dina medarbetare som har skapat detta fina resultat!

Dock, jag skulle aldrig kunnat tänkt mig något annat. Jag kan knappt påminna mig om att något resultat inte har varit stabilt eller i linje med den långsiktiga strategiska utvecklingsplanen för travsporten, enligt ATG, någon gång under de senaste 25–30 åren. Det känns inte bara stabilt, utan också väldigt förtroendeingivande. Än en gång, tack Lotta!

I den mer jordnära verkligheten för de som äger hästarna som ATG finns till för och lever på, eller för de som föder upp hästarna som ATG lever på och finns till för, ökar träningsavgifter, transportkostnader, foderkostnader, veterinärkostnader med mera.

I det fallet handlar det inte om några enstaka procent i kostnadshöjningar. Numera får man också som hästägare och uppfödare även betala entré för att gå på trav och de gamla fina travprogrammen får köpas, om de nu fortfarande finns kvar?

”Lägger sig ner i selen”

Dock, självklart älskar vi alla våra hästar och vi vill verkligen ATG:s och ST:s väl och ve. Jag är tacksam för att det finns så framsynta och förutseende personer i ledningen för ATG och ST, som självklart kommer säkerställa att de aktiva även framgent får en fantastiskt fin möjlighet att utveckla svensk travsport. Det känns stabilt att ledningarna och styrelserna verkligen ”lägger sig ner i selen” för att vidta kraftfulla åtgärder för att utveckla svensk travsport och uppfödning.

Med lite tur så kommer kanske ST, med benäget bistånd från ATG, även att åter instifta Tusenklubben i sin gamla form, även om den självfallet var oerhört svår att administrera och sköta, vilket ST angav som skäl för nedläggningen, men som tur var, något förhastad var nedläggningen uppenbarligen, föranledde att själva grundkärnan i verksamhet, travsporten, återuppstod som Fågel Fenix med benäget bistånd av travmuseet i Årjäng.

Det vore alldeles utomordentligt trevligt om vi inte bara har en historia i travsporten som sköts av museet, utan även att vi känner att någon tar ansvar för en framtid!

Vem som sköter den? Framtiden för travsporten alltså.

För egen del känns det synnerligen stabilt, riktigt grundmurat stabilt, att ST och ATG innehar ledartröjan med ytterligt kompetenta styrelser och ledningsgrupper med stor kunskap och stort intresse för svensk travsport, uppfödning och folkrörelsen svensk travsport

Framtiden för svensk travsport och uppfödning känns väldigt ljus! Jag är helt övertygad om att alla i dessa kompetensnav med bistånd av sin expertkompetens från tjänstemannasidan, det vill säga styrelserna i ST och ATG samt berörda ledningsgrupper, känner till att det kostar knappt 9.000 kr och 22 procent i provision på inkörda prispengar (i ett land med väsentligt högre prispengar än Sverige) att hålla häst i träning hos topp 5-10 tränarna i Frankrike.

Transportkostnader i Frankrike? Det debiteras inte vanligtvis, om det görs, så handlar det om 500 kronor tur och retur Normandie-Rivieran.

”Den som inte vågar se framåt och inte kan se bakåt – måste se upp!”, skrev finländske författaren Henrik Tikkanen.

Det kanske snart är dags att se upp?

Fokustema
Replik
Läs senare

”ST:s stadgar måste ändras”

Hans Walker skriver ett svar på ST-ordföranden Anders Källströms replik på en tidigare insändare från B-tränaren på Axevalla.
Av
Hans Walker

Jag förstår inte varför du hänvisar till stadgarna för något som gäller god föreningssed i demokratiska ideella föreningar. Har aldrig hört talas om en förening som behövt skriva in något i stadgarna som är helt självklart om denna skall vara demokratisk.

 • Om föreningens medlemmar består av mer än 50 procent anställda samt valberedningsmedlemmar är anställda hur kan denna förening vara demokratisk?
 • Kan anställda vara opartiska vid röstning angående förslag som utfärdats från deras arbetsgivare?
 • Kan en valberedning bestående av anställda vara opartisk om man vill byta ut ordföranden eller någon i styrelsen, vilka utgör deras arbetsgivare?
 • Vågar anställda rösta emot ansvarsfrihet för sin styrelse/arbetsgivare?

Följande svar fick jag av dig på en av mina frågor vid vår förra diskussion:

”Som sällskapsmedlem kan du likväl som jag påverka Svensk Travsport via sällskapens styrelse och det fullmäktige som är Svensk Travsports högsta beslutande organ. Det är precis det som är medlemsdemokrati och grunden för allt som är gemensamt inom travsporten.”

Med detta resonemang kan ju valberedningen i ST ideell förening föreslå sina tjänstemän som medlemmar i styrelsen. För att förhindra ovanstående måste ju även Svensk Travsports stadgar ändras med en tilläggsparagraf: anställda av ST ideell förening får ej sitta i valberedning ej heller i den styrelse som valberedningen föreslår.

Noterar även att Svensk Travsports oberoende media Travronden ej publicerat mina frågor.
Kan vara svårt att försvara en debatt om demokrati när inte ens det egna mediabolaget publicerar, och utvecklar travsporten som en folkrörelse.

Hans Walker,
B-tränare och travsällskapsmedlem

Fotnot: ST:s ordförande Anders Källström har fått möjlighet att svara på Hans Walkers replik, men har inte inkommit med något svar.

Demokrati och jäv

Fokustema
Öppet brev
Läs senare

Demokrati och jäv

Hans Walker, B-tränare på Axevalla, skriver ett öppet brev till ST:s ordförande Anders Källström och ställer frågor om ”demokrati och jäv”.
Och Anders Källström svarar.
Av
Hans Walker

I vår förra konversation klargjorde du att du mycket väl visste vad jäv var. Demokrati förutsätter jag att du företräder.

Därför skulle jag vilja ha svar på följande frågor:

 • I Svensk Travsports styrelse sitter en ledamot som är anställd i TR Media, vilket ägs av Svensk travsport. Dennes högsta chef är vd i Svensk Travsport samt ordförande i TR Media. Så i ST:s styrelse sitter en anställd som skall företräda ägarna, och bedöma arbetet hos sin chef och fatta beslut om denna. Hennes styrelseroll i ST och anställning på TR Media kan motverka Travrondens uppdrag att kritiskt granska Svensk Travsport. Hur tänkte Fredrik Tenfält i valberedningen här. Detta kallar jag jäv. Vad är din åsikt?
 • Demokratiska travsällskap.Travsällskap är liksom ST ideella föreningar.

– Kan anställd personal vara medlemmar i en ideell förening?

– Kan en valberedning i ett travsällskap bestå av enbart anställda i föreningen?

– Kan anställda sitta i ett travsällskaps styrelse.

För undertecknad som jobbat ideellt i svenskt föreningsliv inom fotboll. Ishockey, segling , ponnytrav, ridsport, och trav är svaret givet: Nej.
Vad är din åsikt här?

För travsportens överlevnad

Hans Walker
B-tränare Axevalla

***

ST:s ordförande Anders Källström svarar:

Jag ger först lite bakgrund till hur styrelsen väljs. Styrelseledamöterna i ST ideell förening tillika STAB är valda av fullmäktige och stämma i enlighet med föreningens stadgar och aktiebolagslagen. De riktlinjer kring styrelsevalet som fastställs i ST:s stadgar är att vederbörande ska:

 • ha ett omvittnat intresse för svensk travsport och kunna avsätta erforderlig tid för fullgörande av uppdraget.
 • ha god insikt i den svenska travsportens folkrörelsekaraktär samt vara väl insatt i medlemmarnas verksamhetsförutsättningar;
 • inneha personliga förutsättningar att medverka till svensk travsports utveckling med ett övergripande synsätt.

Det i brevet anförda är inte en jävsgrund och styrelsen följer i sitt arbete ABL:s jävsregler samt de riktlinjer kring jäv som finns i lag om ekonomiska föreningar.

Bemöter här nedan respektive fråga/påstående;

I Svensk Travsports styrelse sitter en ledamot som är anställd i TR media vilket ägs av Svensk travsport.

Angående ideella föreningar finns ingen lagstiftning direkt tillämplig men stöd kan sökas i Lag om ekonomiska föreningar, jäv för en styrelseledamot 7 kap 23 §. En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och föreningen, avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse, eller avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Första stycket 3 gäller inte om föreningens motpart är ett företag i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag. Den ideella föreningen regleras också av sina stadgar.

För AB:t finns motsvarande regler i ABL.

Det påstådda är i enlighet med ovanstående inte en jävsgrund.

Så i ST:s styrelse sitter en anställd som skall företräda ägarna, och bedöma arbetet hos sin chef och fatta beslut om denna.

Alla personer i styrelsen är vederbörligen valda av fullmäktige.

Hennes styrelseroll i ST och anställning på TR Media kan motverka Travrondens uppdrag att kritiskt granska Svensk Travsport.

Travronden verkar under utgivningsbevis och har en självständig granskande roll som upprätthålls av ansvarig utgivare.

Hur tänkte Fredrik Tenfält i valberedningen här?
Detta kallar jag jäv.
Vad är din åsikt?

Se mina svar ovan.

Demokratiska travsällskap travsällskap är liksom ST ideella föreningar. Kan anställd personal vara medlemmar i en ideell förening?

Ja det föreligger föreningsfrihet. Normalstadgarna för travsällskapen understryker detta särskilt genom skrivningen; Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

– Kan en valberedning i ett travsällskap bestå av enbart anställda i föreningen?

Finns inget sådant hinder i normalstadgarna för travsällskapen.

– Kan anställda sitta i ett travsällskaps styrelse.

Finns inget sådant hinder i normalstadgarna för travsällskapen.

Anders Källström
ordförande Svensk Travsport

Fokustema
Insändare
Läs senare

Blev frågorna besvarade?

På tiden att den ansvarige eller de ansvariga svarat på följande – ST har som organisation klandrats av person som av flera uppburit ett uppdrag att inkomma med motförslag i samband med val till styrelser i ST, ST AB, ATG och HNS.
Av
Tony Löfqvist

ST har låtit vd och vice vd inkomma med svar till tingsrätten, eftersom det är styrelsen som enligt stadgarna har detta ansvar undrar jag;

– När togs beslut av ST styrelse att två tjänstemän ska ansvara för vårt förbunds ägare- och stadgefrågor inför det svenska rättssystemet.

– Var har ST på sin hemsida och till sina medlemmar informerat om vad som hänt?

– Varför fanns inget nämnt i utsänt material inför konsortiemötet denna Derbyhelg!

Konsortiemötets utsända material innehöll material och text val som får en travkunnig som jag att fråga mer;

– Hur ser ”Uppdragsavtal avseende tävlingar + tilläggsavtal (arenainvesteringar) – avtalen löper, diskussioner kring eventuell uppdatering” ut?

– Hur ser, ”Avtal om marknadsföring och sponsring – avtal löpande, nu förlängt till och med 2023, eventuellt tilläggsavtal”, ut?

– Har dessa avgörande avtal redovisats för respektive travsällskapsmedlemmar som har att bedöma samt avgöra om deras förtroendevalda styrelse skall teckna dessa?

 • Hur kunde bilaga 6 innehålla nedan citat?

”OBSEVERA att det inte finns något i stadgarna längre om att konsortiet (tidigare förtroenderådet) ska uttala sig om tävlingsvolymen inför 2023. Vi tycker ändå att det är ett bra tillfälle att gå igenom detta med konsortiet vid detta möte.”

– Vem var ansvarig för denna text?

– Vem är vi?

 • Bilaga 7 – Ägardirektiv STAB

Citat: ”Bolaget har att bedriva tävlingsverksamhet med travhäst och i den verksamheten upprätthålla krav på hästvälfärd/djurskydd och tävling på lika villkor.”

När försvann tävlingsrätten från våra travsällskap/banor som grundat och äger Svensk Travsport inklusive dotterbolaget ATG?

– Vem var ansvarig?
– Vad blev svaret?

Mitt råd;

Om det fortfarande finns några förtroendevalda på Derbyhelgens möte som inte förstått allvaret i ovan ställda frågor och ställt dessa till mötet, så informera gärna era valberedningar att ni ej längre är tillgängliga för fortsatt förstörelse av vår gemensamma travsport.

Informera gärna era valberedningar att entreprenörer med innovation-, bolags- och ledningsförstånd finns det gott om inom den kvarvarande hästägarkåren vilka för övrigt är de som grundat våra lokala sällskap.

Utnyttja ovan kompetenser för att besätta styrelserna i ST och ATG med framåtanda baserad på fakta och korrekt verklighetsförankring.

Dessa individer kan även aktiebolagslagen, vilken även ATG lyder under.
Ägaren ihop med avtalad part, staten, tillsätter styrelsen för att den skall instruera tjänstemännen om att effektuera ägarens beslut om bolagets riktning.

Med vänlig hälsning,

Tony Löfqvist,
ordförande ÅTHF