Fokustema
Läs senare

Travhästägarna står för bredd och elit

Travhästägarna, tidigare RST, står för såväl bredd som elit. Att det skulle vara på något annat vis är en olycklig missuppfattning.
Av
Anders Holmqvist, Anders Jonsson

I en artikel i Sulkysport den 21 juli har Lars G Dahlgren synpunkter på tidigare RST, numera Travhästägarna. Samma synpunkter har också framförts av Björn Damm på Solvalla Hästägarförenings hemsida. Huvudanledningen är den lydelse som finns att läsa i årsmötesprotokollet från i april, där det står att RST bland annat ”kontinuerligt drivit bredd före elit”.

Det kan naturligtvis, om man vill svartmåla, tolkas som att RST inte bryr sig om eliten utan bara vill att medel skall satsas på bredden. Vi kan hålla med om att formuleringen i protokollet blev olycklig, meningen är helt enkelt att RST priorierat i ordningen 1: bredd (läs vardagstrav, inte breddlopp) och 2: elit, bland annat när medlen i sportbudgetgruppen/referensgruppen diskuterats. Vi har ju en ordentligt stor bredd ute i landet som har stora svårigheter att bedriva sin verksamhet. Men självklart har RST också stöttat de satsningar som gjorts på eliten, bland annat höjda V75-pengar, den stora treårssatsningen som gynnar både bredd och elit samt Margaretas treårsserie, som ju faktiskt finansieras av ST och banorna med två tredjedelar.

Vi står för bredd och elit. Det är som Lars G Dahlgren skriver, ”ena dagen breddhästägare, nästa dag elithästägare”, därför måste vi se till att bredden överlever för att inte bara få en liten elit som finansieras av kapitalstarka företagare. Dessa frågor har vi diskuterat på våra rådgivande Norr- och Sydträffar samt årsmöten de senaste åren, och fått enhälligt stöd från våra medlemsorganisationer i frågan. Men som sagt formulering i årsmötesprotokollet är olycklig eftersom den uppenbarligen kan misstolkas om man så vill.

Dahlgren har även synpunkter på att RST och övriga BAS-organisationer haft möjlighet att påverka prispengarnas fördelning bland annat genom deltagande i budgetarbetet. Ett inflytande vi inte hade tillstymmelse till för några år sedan. Men hur ska det annars fungera i en representativ demokrati? RST:s styrelse har varit vald av sina medlemmar och som representant för dessa deltagit i budgetarbete, tillsammans med representanter för tränare och uppfödare. Detta kallar Dahlgren för att man blivit en egen maktplattform i stället för en organisation som har möjlighet att påverka. Vi kallar det för representativ demokrati.

Hur tror Lars G Dahlgren att det gått till att få ST att avsätta två tredjedelar av pokalårspengarna direkt till oss aktiva, eller när uppfödarmedlen höjdes, när de så kallade snålskalorna försvann eller när prispengarna nästa år får en lägstanivå och till exempel Solvalla aldrig får köra ett lopp under 40.000 kronor och åretruntbanorna aldrig under 25.000 (undantaget ett p21-lopp per dag)?

Slutligen, Pokalåret måste enligt vår mening vara bara början på en förbättring för oss aktiva. Fortfarande är det en lång bit kvar till det krav som RST/Travhästägarna tillsammans med Travtränarnas Riksförbund drivit i flera år, nämligen att prispengarna skall avsättas redan på första raden och vara minst tio procent av ATG:s bruttoomsättning.

Det är vårt huvudkrav som borde vara ganska enkelt att förstå och genomföra. De som är själva förutsättningen för att det ska finnas några hästar att spela på, ägarna, ska vara garanterade tio procent av spelet.

Det är ett högst rimligt krav som alla hästägarföreningar borde kunna enas om i en stark gemensam organisation. Tyvärr har de föreningar, Solvalla och Eskilstuna, som tidigare lämnat Travhästägarna (RST) meddelat att de inte avser att delta i den ordförandekonferens som är tänkt att ge en nystart för Travhästägarna. Det beklagar vi.

 

Anders Holmqvist, före detta ordförande RST

Anders Jonsson, ordförande travhästägarna

En döende organisation?

Fokustema
Insändare
Läs senare

Skyndsamma åtgärder nödvändigt

I samband med Next Generation Sale på Sundbyholm träffades företrädare från Travhästägarna och NÄT (Nationell samverkan för Ägare av Travhästar) för att diskutera åtgärder för att trygga rekryteringen av hästägare.
Av
Travhästägarna och NÄT
Johan Lindberg (t.h.), Håkan Persson (mitten) och ASVT:s generalsekreterare Johan Carlfjord (t.v) i samtal på Next Generation Sale i fredags.
Johan Lindberg (t.h.), Håkan Persson (mitten) och ASVT:s generalsekreterare Johan Carlfjord (t.v) i samtal på Next Generation Sale i fredags.

Tyvärr talade auktionsresultaten från Next Generation Sale sitt alldeles eget tydliga språk och bekräftade de farhågor som givits uttryck för under längre tid. 

Travhästägarna och NÄT vill i detta gemensamma uttalande påtala nödvändigheten av skyndsamma åtgärder som tryggar rekryteringen av hästägare. 

För såväl hästar i träning, som till startande hästar, måste åtgärder vidtas för att samtidigt stimulera till efterfrågan av unghästar, vars uppfödare efter denna auktion saknar framtidstro. 

Travsportens vikande rekrytering borde visa ST:s styrelse och ledning att eventuella besparingar i kommande tävlingsprogram inte längre kan bäras av de aktiva. De måste bäras av förbundet och travsällskapen med hjälp av ägardirektiv till ATG.

Sundbyholm den 16 september 2023

Travhästägarna och NÄT

Fokustema
Insändare
Läs senare

”En döende organisation”? Snarare en utdöende ras, hästägare!

Efter att ha läst Damms och Dahlgrens mycket väl analyserande inlägg på Solvalla HF:s hemsida respektive i Sulkysport, angående krisen i Travhästägarna (RST), vill jag, som därifrån avhoppad, lämna några synpunkter.
Av
Torbjörn Ylvén

Krisen är väl bara ett symptom på hur det är ställt med Sveriges hästägare. Vi har väl aldrig varit speciellt aktiva eller framgångsrika vare sig genom lokala hästägarföreningar eller gamla RST. Vårt inflytande genom sällskap och ST har också reducerats väsentligt sedan 1970- talet.

Travhästägare kan ses som leverantörer av tävlingshästar till travsporten eller/och som uppdrags-/arbetsgivare till dem som administrerar banor, sport och spel. Detta är inga roller vi har klarat bra. Som leverantör får vi i bästa fall en kostnadstäckning på 25 procent och som ”arbetsgivare”, till verksamheter som kostar oss mer än 2,5 miljarder per år, är vårt inflytande minimalt.

Makabert nog så är dessutom våra föreningsverksamheter till stor del finansierade av våra ”anställda” genom ekonomiskt stöd. Vi går back som sagts minst 2.500 miljoner per år som hästägare, samtidigt som vi får en-två miljoner från sällskap och ST som bidrag till våra föreningar!

Sällskapen spelar alltjämt, om än med minskat hästägarinflytande, en viss roll. Det är dock ATG som avgör överskottet från spelet, som av ST sedan fördelas ut till sällskapen efter, i tid, skiftande principer. Beroendet av sin ”serviceorganisation” är anmärkningsvärt! Dessutom tilldelar ST tävlingsdagarna och ATG fördelar dem. Detta har Travhästägarna/RST inte rått på. Tokigheterna har utvecklats under årtionden och det är paradoxalt nog resultatet av brist på engagemang från oss som brinner för hästar och travsport. Om än sent, låt oss rätta till det!

Vi måste mobilisera hästägare som engagerar sig på lokal nivå och dessutom utveckla en mycket stark central organisation som ”tar över makten”! Nuvarande Travhästägarna har knappast förmågan, i synnerhet inte utan Solvallas och Mälardalens hästägarföreningar. Vi behöver vidsynta engagerade hästägare som inser betydelsen av såväl bredd som elit.

De närmaste åren är ”körda”. Kullarna från 2014-2017, som är kraftigt reducerade relativt sett sedan sekelskiftet, dimensionerar tävlingsprogrammet de närmaste åren. Det krävs ett helt nytt tänkande för att stoppa den negativa utvecklingen och framför allt att vända den. Att skapa en väsentlig förbättring gällande de ekonomiska förutsättningarna för hästägandet är en nyckelfråga! Svenskt trav är, i motsats till större delen av Europas, rikt och det är en fördelningsfråga. En bra utgångspunkt kan vara att anpassa kostymen till det faktum att antalet tävlingshästar kommer att vara halverat inom några år.

Vem driver på behovet av kostnadseffektivitet och omfördelning av medel till hästägarna? ST:s styrelse och dess stämma går inte att tro på. De har såväl 2014 som 2016 avslagit motioner om kostnadsrevisioner. Att tjänstemän i sällskap eller inom ST skulle driva frågan är inte att förvänta. ST har annars fått åtta månaders erfarenhet ”genom ofrivilligt hästägande genom osålda andelar i rikshästen”. Det var uppenbart inget bekymmer då man klokt nog hade budgeterat underskottet.

Nej, de enda som kan driva på är hästägarna, som både förstår att uppskatta de mjuka värdena och dessutom har goda insikter om kostnader och intäkter.

Torbjörn Ylvén, avhoppad styrelseledamot i Travhästägarna och ledamot i Östergötlands Travhästägarförening

En döende organisation?