Fokustema
Travbanor uppvaktar riksdagsmän:
Läs senare

Ändra registreringskravet av banspel

När Svensk Travsports ledning och ATG är sorgligt passiva gällande att travbanorna lider under det obligatoriska registreringskravet av allt banspel väljer landets minsta banor att agera själva. Oviken och Hoting begär via ett brev till de jämtländska riksdagsledamöterna att de ska verka för en lagändring.
Av
Lars G Dahlgren
Hotingtravet. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport
Hotingtravet. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport

”Man kan säga att Sverige genom den nya spellagen infört en modern version av den gamla motboken vad gäller spel på hästar. Det kan med fog ifrågasättas om en sådan ”spelmotbok” verkligen är motiverad”, skriver Oviken och Hoting i det brev som i dagarna skickas till de jämtländska riksdagsmännen Per Åsling (c), Saila Quicklund (m), Anna Caren Sätherberg (s), Kalle Olsson (s) och Cassandra Sundin (sd).

Av dessa har två insyn och kunskap om travsport: Per Åsling är medlem i Jämtlands Travsällskap (Östersund) och Saila Quicklund har varit gift med travbanechefen Jan Quicklund, plus att hon är engagerad i den informella tvärpolitiska ”travgrupp” i riksdagen som har V75-bolag tillsammans.

– Förhoppningen är att någon eller flera av riksdagsmännen ska skriva en motion utifrån vårt brev innan motionstiden går ut den 10 oktober, säger Hotingtravets ordförande Sven-Olof Lindman.

Förhoppningen är att någon eller flera av riksdagsmännen ska skriva en motion

– Travsport och spel är en upplevelse. Man ska kunna se en häst i defilering och provstart och sedan gå och spela, det är helhetsupplevelsen. Vi har många engångsbesökare och äldre på våra banor. Det är inget roligt att gå runt på publikplats och höra hur snacket går sedan det här infördes, verkan av det här är tvärtemot vad ST vill uppnå med rekrytering och att locka folk till banorna, säger Sven-Olof Lindman.

Innan han nu agerat gentemot riksdagsledamöterna i Jämtland tillsammans med Ovikens ordförande Rolf Johnsson har han också sökt stöd ute i landet.

– Jag skrev till alla banors ordföranden och fick bara svar av en, Östersund. Från alla de andra har det varit tyst. Det är märkligt, för när man pratar mellan fyra ögon om registreringskravet av allt spel tycker alla det är heltokigt. Jag fick också ett svar av ST:s chef Ulf Hörnberg som gjorde mig besviken, han skrev svaret som att jag vore en helt utomstående och inte en som jobbat med det här i 40-50 år.

Sven-Olof Lindman fortsätter:

– Jag tycker att vi har fog för att agera. Jag vet också att Lycksele är på gång med ett likadant brev, till Västerbottens riksdagsledamöter. Sedan återstår att se om någon av poltikerna nappar och tycker det här är värt att ta upp.

trav, travsport, sulkysport, hoting
En Hotingklassiker: En häst simmar runt stallbackens badbrygga efter sitt lopp. Foto: Jeannie Karlsson/Sulkysport

De jämtländska sommarbanorna Hoting och Oviken, med tre tävlingsdagar vardera, vill ändra den lag som Spelinspektionen grundat sin förordning på om att allt banspel, även 20 kronor plats i banspel på Lindesberg, ska vara registrerat och spelaren legitimera sig.

”Att registrering skulle behövas för ålderskontroll är inget hållbart argument för spel som görs under tävlingar. Där har totopersonalen i decennier upprätthållit en sådan kontroll utan problem. Motiveringen i propositionen att registrering behövs av varje enskilt spel för att förhindra brott och övervaka riskabla spelvanor framstår som mycket överdrivet, i vart fall vad gäller spel under tävlingar. Även i Sverige borde det finnas utrymme för att göra undantag från registreringsskyldigheten för spel vid besök på travtävlingar som arrangeras av lokala travsällskap”, skriver Oviken och Hoting i brevet till de jämtländska riksdagsledamöterna.

Man poängterar också att för de mindre travbanorna, med ett fåtal tävlingsdagar vardera per år, är publikintäkterna det viktigaste man har:

”Under sommarens tävlingar på travbanorna i Oviken och Hoting med god publiktillströmning (3 tävlingsdagar på varje bana) blev det tidvis långa köer i spelkassorna. Många spelare hann därför inte göra sina insatser före loppets start vilket naturligtvis medförde stort missnöje. Liknande problem har rapporterats i fackpressen från andra ”sommarbanor”, exempelvis från Lindesbergs tävlingar under nationaldagen. Orsaken till köbildningen är utan tvivel den tidsutdräkt som uppkommer när alla spelare måste identifieras och alla insatser registreras i terminalerna. Hårdast drabbas de minsta travbanorna med ett fåtal tävlingsdagar. De drivs av ideella föreningar (travklubbar/travsällskap) med ideellt arbetande styrelsemedlemmar och utan fast anställd personal. Deras ekonomiska möjligheter att anordna travtävlingar är helt beroende av publikintäkter.”

 

 
Här är Hotings och Ovikens brev till de jämtländska riksdagsledamöterna i sin helhet:

 

2019-09-13

Till

Riksdagsledamöterna i Jämtlands län: Per Åsling, Saila Quicklund, Anna-Caren Sätherberg, Kalle Olsson, Cassandra Sundin

Begäran om ändring av Spellagen (2018:1138) beträffande skyldigheten att registrera spel under pågående travtävlingar

Problembeskrivning

Den nya spellagens krav på registrering av allt spel på hästar under pågående tävlingar oavsett insatsens storlek har fått en mycket negativ inverkan på travsportens gräsrotsnivå. De minsta travbanorna med ett fåtal tävlingsdagar per år är ekonomiskt helt beroende av god publiktillströmning av många spelovana besökare. Erfarenheten från sommarens tävlingar i Oviken och Hoting är att legitimationskravet med åtföljande krångel och köbildning väcker stort missnöje och avhåller många från att besöka tävlingarna. På sikt blir det förödande för den travsport som grundas på genuint hästintresse och bedrivs ideellt.

Nuläget

Genom den nya spellagen som trädde ikraft 1 januari 2019 har införts en skyldighet att registrera alla personer bosatta i Sverige som deltar i spel på hästar (12 kap 1 § spellagen). Detta gäller oavsett på vilket sätt spelet görs (online via dator eller mobil, i spelbutik eller på en trav- eller galoppbana under pågående tävlingar). Registreringskravet medför också att spelarens identitet måste fastställas vid varje speltillfälle i spelbutik och på tävlingsbana genom uppvisande av legitimation. Denna omfattande registrering av alla spelare kritiserades av bl a datainspektionen vid remissbehandlingen men regeringen gjorde ingen ändring i den slutliga lagtexten. I propositionen (prop 2017/18:220 s. 140) hänvisade man till behovet av att kunna upprätthålla åldersgränsen för spel och att motverka brottslig verksamhet. Dessutom ger registreringen möjlighet att fånga upp personer som kan antas ha spelproblem.

Det finns ett obetydligt undantag i 6 kap 8 § spellagen beträffande ideella föreningars s k poolspel med pappersbongar. I övrigt gäller ett krav på registrering av alla spel på hästar som görs online hos spelbolag eller deras spelombud. Detta gäller även spel i totokassor på trav- eller galoppbana under pågående tävlingar. Det finns ingen nedre beloppsgräns utan registreringskravet gäller oavsett insatsens storlek. Även vid småspel på exempelvis 5 kr vinnare eller plats under tävlingar måste således spelaren först registrera sig och sedan uppvisa legitimation vid varje besök i spelluckan. Det nya registreringskravet har tvingat spelbolaget ATG att tillverka ett stort antal nya spelterminaler som tekniskt kan avläsa legitimationshandlingar.

Under sommarens tävlingar på travbanorna i Oviken och Hoting med god publiktillströmning (3 tävlingsdagar på varje bana) blev det tidvis långa köer i spelkassorna. Många spelare hann därför inte göra sina insatser före loppets start vilket naturligtvis medförde stort missnöje. Liknande problem har rapporterats i fackpressen från andra ”sommarbanor”, exempelvis från Lindesbergs tävlingar under nationaldagen. Orsaken till köbildningen är utan tvivel den tidsutdräkt som uppkommer när alla spelare måste identifieras och alla insatser registreras i terminalerna. Hårdast drabbas de minsta travbanorna med ett fåtal tävlingsdagar. De drivs av ideella föreningar (travklubbar/travsällskap) med ideellt arbetande styrelsemedlemmar och utan fast anställd personal. Deras ekonomiska möjligheter att anordna travtävlingar är helt beroende av publikintäkter. Men även för något större banor med ett fåtal stora publikdagar blir det kännbart med minskad publik på grund av spelkrångel.

Norge införde ett registreringskrav för spel på hästar 2017-01-01 men till skillnad mot Sverige har man inte släppt marknaden fri utan behållit spelmonopolet för Stiftelsen Norsk Rikstoto. I det nu gällande konsesjonsbeslutet från landbruks- og matdepartementet daterat 2016-10-14 sägs att allt spel hos Norsk Rikstoto ska registreras, dock med undantag av spel på trav- eller galoppbana till pågående tävlingar (konsesjonsbeslutet finns tillgängligt på norska lotteritillsynets webbsida). Enligt detta beslut har således Norge gjort undantag från registreringskravet för allt banspel. Det kan påpekas att Norge följer samma EU-direktiv på spelområdet som Sverige. Såvitt känt har inte heller Finland, Danmark och Frankrike infört något registreringskrav för spel på hästar från tävlingar på trav- och galoppbanor.

Förslag till ändring av spellagen avseende registreringsskyldigheten för spel under pågående tävlingar

Man kan säga att Sverige genom den nya spellagen infört en modern version av den gamla motboken vad gäller spel på hästar. Det kan med fog ifrågasättas om en sådan ”spelmotbok” verkligen är motiverad. Att registrering skulle behövas för ålderskontroll är inget hållbart argument för spel som görs under tävlingar. Där har totopersonalen i decennier upprätthållit en sådan kontroll utan problem. Motiveringen i propositionen att registrering behövs av varje enskilt spel för att förhindra brott och övervaka riskabla spelvanor framstår som mycket överdrivet, i vart fall vad gäller spel under tävlingar. Även i Sverige borde det finnas utrymme för att göra undantag från registreringsskyldigheten för spel vid besök på travtävlingar som arrangeras av lokala travsällskap. Det kan tilläggas att spelomsättningen för banspel på alla landets travbanor utgör endast 1-2 % av ATG:s totala omsättning på hästspel.

Som nämnts ovan finns det i spellagen (6 kap 8 §) en möjlighet att avstå från kontroll och registrering vid poolspel på hästar i ideella föreningars regi. I propositionen (prop 2017/18:220) sägs inte uttryckligen vad som menas med sådant poolspel men man torde syfta på spel med pappersbongar under s. k. bygdetrav. I linje med detta borde Svensk Travsport (ST) och de lokala travsällskapen (ideella föreningar) kunna medges en uppmjukning av spellagen så att spel hos travsällskapen under pågående tävlingar undantas från registreringskravet. Vi föreslår därför följande lagändring.

Förslag: Inom ramen för spelbolagets licens (i detta fall ATG) medges undantag från registreringskravet för allt spel som görs hos spelombud som är ideella föreningar (i praktiken banspel hos travsällskapen). Därmed behöver den spelande publiken inte legitimera sig vid spel under pågående tävlingar. Om så anses nödvändigt kan Spelinspektionen ges behörighet att begränsa undantaget till vissa tävlingsdagar. Exempelvis så att de minsta travbanorna (Oviken, Hoting, Lycksele, Arvika, Karlshamn, Tingsryd m fl) får undantag för alla tävlingsdagar medan de större banorna medges undantag för tävlingsdagar som är stora publikdagar.

Om lagstiftaren så finner nödvändigt skulle undantaget från registrering av banspel kunna kombineras med en beloppsgräns på samma sätt som finns i flera bestämmelser i penningtvättlagen (SFS 2017:630).

Vårt förslag till lagändring av spellagen torde vara juridiskt relativt okomplicerat (endast ett fåtal paragrafer berörs).

Sammanfattning

Undertecknade ideella föreningar och anordnare av travtävlingar i Jämtlands län anhåller att länets riksdagsledamöter genom motioner till Riksdagen och på annat lämpligt sätt verkar för en ändring av spellagen beträffande kravet på registrering och identifiering av varje enskilt spel på hästar. I lagen bör införas ett undantag från detta krav beträffande spel under pågående tävlingar som görs hos spelombud som är ideella föreningar.

Rolf Johnsson , Ovikens Travklubb
Sven-Olov Lindman, Västra Ångermanlands Travsällskap

Fokustema
Snabbast, vinstrikast
Läs senare

Bäst igår – Rikstotodubbel för Kihlström

Det gödslas ut flitigt med försökslopp i rikstoton på andra dagar än lördagar. Hela tre sådana kördes i Örebro på söndag. Örjan Kihlström vann två av dem.
Av
Lars G Dahlgren

Bronsdivisionsförsöket gick till klassklättrande fyraåringen Deede Star (e. Juliano Star – Diadem Brodda), tränad av Timo Nurmos, vilken sedan halvårsskiftet sprungit in över 500.000 kronor via försök-finalseger i klass II och nu alltså försök i bronsdivisionen. I försöket i Diamantstoet körde Kihlström för första gången Worth A Lot (e. Maharajah – Necklace), tränad av Vaggerydamatören Fausto Luperini och det blev alltså full pott.

Bana som körde söndag 20/10

Örebro

Snabbaste vinnare

Il Diablo (e. Pine Chip – Dream Tango) 1.11,8a/1.609
Tränare och körsven: Robert Bergh, Åby.
Uppfödare: Mikael Nenonen & Kaarina Lahti. Ägare: M Nenonen & Bmg Restauranggruppen AB.
Le Crack Sox (e. Ready Cash – Jolie Reve) 1.13,9a/2.100
Tränare och körsven: Markus B Svedberg, Eskilstuna.
Uppfödare: Joakim Boholm, Tom Holm & Craig Mitchell.
Worth A Lot (e. Maharajah – Necklace) 1.14,0a/2.100
Tränare: Fausto Luperini (a), Vaggeryd. Körsven: Örjan Kihlström, Solvalla.
Uppfödare: Menhammar Stuteri AB, Ekerö. Ägare: Jeanette Rydén, med flera.
Deede Star (e. Juliano Star – Diadem Brodda) 1.14,1a/2.609
Tränare: Timo Nurmos, Solvalla. Körsven: Örjan Kihlström, Solvalla.
Uppfödare och ägare: G & M Brofeldt, S Eriksson, K Ojala.
Whisky Akema (e. Symphonic Hanover – Wiss Nickolina) 1.14,2a/2.100
Tränare: Claes Svensson, Vaggeryd. Körsven: Carl Johan Jepson, Färjestad.
Uppfödare: Ingvar Wiss, Skillingaryd. Ägare: Martina Nilsson, Lekeryd.

Högsta förstaprisen

445.000 kr
Sayonara (e. Donato Hanover – Moviestar) – Svampen
Tränare: Fredrik Wallin, Gävle. Körsven: Carl Johan Jepson, Färjestad.
Uppfödare: Ove Conradsson, med flera. Ägare: Fredrik Wallin, med flera.
125.000 kr
Deede Star (e. Juliano Star – Diadem Brodda) – Bronsdivisionen försök
Tränare: Timo Nurmos, Solvalla. Körsven: Örjan Kihlström, Solvalla.
Uppfödare och ägare: G & M Brofeldt, S Eriksson, K Ojala.
Le Crack Sox (e. Ready Cash – Jolie Reve) – Klass II försök
Tränare och körsven: Markus B Svedberg, Eskilstuna.
Uppfödare: Joakim Boholm, Tom Holm & Craig Mitchell.
Worth A Lot (e. Maharajah – Necklace) – Diamantstoet försök
Tränare: Fausto Luperini (a), Vaggeryd. Körsven: Örjan Kihlström, Solvalla.
Uppfödare: Menhammar Stuteri AB, Ekerö. Ägare: Jeanette Rydén, med flera.
60.000 kr
Don’t Be Weak (e. Zola Boko – Peccadillo) – E3 Bonus
Tränare: Björn Röcklinger, Solvalla. Körsven: Rikard N Skoglund, Bergsåker.
Uppfödare: Björn Röcklinger, Heby. Ägare: Easy KB, Uppsala.

 
Flest segrar (kusk/ryttare): Carl Johan Jepson, Örjan Kihlström – 2 segrar
Flest segrar (tränare): Ingen tränare med mer än en seger
Flest segrar (avelshingst): Ingen avelshingst med mer än en seger

 

 

Sayonara höll undan

Fokustema
Breeders Crown
Läs senare

Dubbla försök till Engblom

Dubbla försöksvinnare i Breeders Crown (C$32.500) för tvååringar kunde Per Engblom räkna in på Mohawk Raceway i natt sedan han vunnit med stoet Ms Savannah Belle och hingsten Synergy.
Av
Claes Freidenvall
Ms Savannah Belle var en av två försöksvinnare i Breeders Crown för Per Engblom. Foto: New Image Media
Ms Savannah Belle var en av två försöksvinnare i Breeders Crown för Per Engblom. Foto: New Image Media

Yannick Gingras serverade Synergy (e. Father Patrick-Southwind Sauna) en löpning i vinnarhålet i det enda försöket för hingstarna/valackerna och där det gällde att vara bland de sju främsta för att ta sig till final.

Från den positionen kunde Synergy avgöra med en halv längd på 1.11,5/1.609 meter före Åke Svanstedt och Third Shift (e. Chapter Seven), vilken också noterade 1.11,5.

Samma tid travade även Marcus Melanders Rome Pays Off (e. Muscle Hill) som trea för Tim Tetrick, medan Melanders andra häst i loppet – Back of the Neck – galopperade bort sig. Åke Svanstedt fick också med sig Moon Bridge (e. E L Titan) till final som femma på 1.12,0.

Fakta

Finalfältet

Breeders Crown (C$600.000)

Tvååriga hingstar/valacker:

 1. Beads
 2. Synergy (Per Engblom)
 3. Moon Bridge (Åke Svanstedt)
 4. Amigo Volo
 5. Chestnut Hill
 6. Rome Pays Off (Marcus Melander)
 7. Third Shift (Åke Svanstedt)
 8. Capricornus (Marcus Melander)
 9. Real Cool Sam
 10. Port Perry
Expandera

Tidigare i år har Synergy vunnit Champlain Stakes (C$182.876) plus försök i Peter Haughton Memorial ($20.000) och Kindergarten Classic ($10.000).

Kostade 265.000 dollar

Hela 275.000 dollar var prislappen för Synergy på Lexington Selected Yearling Sale ifjol. Modern Southwind Sauna (e. Muscles Yankee), 1.14,2/$8.352, har tidigare lämnat Southwind Tesla (e. Chapter Seven), 1.10,2/$240.983.

Själv är Southwind Sauna undan Scully Fbi (e. S.J.’s Photo), 1.10,9*/$557.668, vars främsta avkomma är avelshingsten Federal Flex (e. Muscles Yankee), 1.10,6*/$840.643.

Bakom Ms Savannah Belle (e. Muscle Hill-Stubborn Belle) använde sig Yannick Gingras av samma segerrecept. På upploppet försvann det tvååriga stoet ifrån med 3,5 längder och kom hem på 1.10,5 i ett lopp där Susanne Kerwoods Jula She’s Magic galopperade bort sig.

Ms Savannah Belle tog sin fjärde seger i åttonde starten. Tidigare i år har hon också finalvunnit Kentucky Sire Stakes ($250.000) plus två försök i samma löpningsserie.

Hennes mor Stubbom Belle (e. Taurus Dream), 1.10,2/$692.116, är sprungen ur samma syskonskara som Crazy Grigio ($142.088), och Muay Hanover ($114.771).

Första förlusten för Hypnotic Am

Marcus Melanders Hypnotic Am åkte på sin första förlust i karriären och i åttonde starten fick hon se sig besegrad av lasixtävlande Sister Sledge (e. Father Patrick-Behindclosedoors) och Yannick Gingras.

Hypnotic Am satt i spets, medan Sister Sledge serverades en resa i rygg på henne. Med en dryg längd avgjorde Ron Burkes sto och kom hem på 1.10,3.

Marcus Melander-tränade Hypnotic Am (e. Chapter Seven) noterade 1.10,5 som tvåa och tredjeplatsen gick till Per Engblom-tränade Shishito (e. Father Patrick) på 1.10,6 efter en resa i tredje inner.

Sister Sledge tog sin åttonde seger för säsongen på tio starter. Hon inledde karriären med sju raka triumfer innan hon slutade trea i Bluegrass Stake och trea i International Stallion Stake.

Fakta

Finalfältet

Breeders Crown (C$600.000)

Tvååriga ston:

 1. Hypnotic Am (Marcus Melander)
 2. Sister Sledge
 3. May Baby
 4. Dip Me Hanover
 5. Ms Savannah Belle (Per Engblom)
 6. Wine Rack Hanover
 7. Madame Sherry
 8. Shishito (Per Engblom)
 9. Violet Stride
 10. Ramona Hill
Expandera

De tidigare triumferna har kommit i finalen i Pennsylvania Sire Stakes ($252.000), fyra försök i Pennsylvania Sire Stakes, en division i Pennsylvania All-Stars ($30.000) och Arden Downs ($20.000).

Prislappen för Sister Sledge var 35.000 dollar i Harrisburg förra året. Hennes mor Behindclosedoors (e. Andover Hall), 1.10,5/$589.226, slutade tvåa i Breeders Crown som treåring och var också fyra i Hambletonian Oaks. Sister Sledge är hennes andra avkomma och Behindclosedoors är undan Margarita Nights (e. Yankee Glide), 1.11,0/$249.439.

Fokustema
ATG:s kasino
Läs senare

ATG-leverantör slängs ut från Nasdaq?

I fredags tecknade ATG en avsiktsförklaring med bolaget Gaming Corps om leveranser till ATG:s kasinoverksamhet. Samma dag blev samma bolag varslat om att det kan bli avnoterat från den lista på den svenska Nasdaq-börsen det finns noterat på.
Av
Lars G Dahlgren

I fredags publicerades på sajten avanza.se ett pressmeddelande om att ATG och Gaming Corps tecknat en avsiktsförklaring att ingå avtal om samarbete. Det ska omfatta bland annat att Gaming Corps utvecklar skräddarsydda kasinoslots för ATG:s räkning. Det beräknade ordervärdet är fyra miljoner kronor.

– Det avser leverans av ett antal exklusiva spelautomater. Information om produkterna kommer längre fram i samband med lansering på ATG Casino, säger ATG:s tillförordnade kasinochef Christian Erlandsson.

På morgonen hade det dock kommit ett annat pressmeddelande om vilket det kan läsas här på di.se – om att Gaming Corps riskerar att avnoteras från Stockholmsbörsens Nasdaq-lista. Aktien har varit under observation sedan december 2018 och nu kom en lista på överträdelser mot reglerna som påstås ha skett sedan 2016. Det är detta som lett fram till hotet om avnotering. Gaming Corps har fram till 25 oktober på sig att svara.

Avsiktsförklaringen som ingåtts mellan ATG och Gaming Corps påverkas dock inte.

– Gaming Corps affärsverksamhet ska inte påverkas av noteringen på Nasdaq. Därmed påverkas heller inte den avsiktsförklaring ATG skrivit på eller det avtal som planeras. ATG känner till Gaming Corps historia och har fortsatt förtroende för dem, säger Christian Erlandsson.

Sport