Fokustema
Åby Hästägarförening
Läs senare

ST svarar på öppet brev

Den 29 mars skrev Åby Hästägarförening (ÅHF) ett öppet brev till ST:s styrelse. Idag svarar styrelsen i Svensk Travsport på brevet.
Av
Svensk Travsports styrelse
Upplåst för dig som är prenumerant

Bakgrunden till skrivelsen var att ÅHF genom nyttjande av sin fria yttrande- och föreningsrätt, anslöt sig till Nationell samverkan för Ägare av Travhästar (NÄT) under 2019. ÅHS:s anslutning till NÄT utmynnade i krav på ÅHF uteslutning ur Travhästägarnas organisation.

Åby Hästägarförenings skrivelse kan läsas här!

Nedan svarar ST:s styrelse på det öppna brevet:

 

Åby Hästägarförening (ÅHF) har skickat ett öppet brev till Svensk Travsports styrelse med en förväntan om ett kvalitativt svar. Till att börja med beklagar vi att en frågeställning som denna inte kan hanteras inom och/eller mellan berörda hästägarföreningar. Det råder ju ingen tvekan om hur viktiga och väsentliga alla hästägare är, detta oavsett om man väljer att vara medlem i en hästägarförening eller ej.

Bakgrunden till det öppna brevet är att det har skickats in en motion till Travhästägarnas årsmöte där det föreslås att utesluta ÅHF på grund av att man anslutit sig till en annan hästägarförening (NÄT). Det finns en övergripande frågeställning avseende svenskens lagstadgade fria föreningsrätt och om skälet för motionen kan anses berättigad.

Svensk Travsports återkoppling på detta är enligt följande:

Enligt en av våra grundlagar, Regeringsformen 2 kap. 1 § 5., gäller föreningsfrihet i Sverige – frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Således finns inte något formellt hinder för ÅHF att ansluta sig till NÄT.

”Föreningsfrihet” innebär emellertid inte att var och en har rätt att bli/vara medlem i vilken förening som helst. Man kan bli antagen till medlem om man uppfyller villkoren för medlemskap och man kan bli utesluten om någon av grunderna för uteslutning enligt stadgarna föreligger.

Således är medlemskap i en ideell förening, till exempel Travhästägarna, ingen rättighet i sig, utan en medlem kan uteslutas när som helst om årsmötet röstar för en uteslutning.

I Travhästägarnas stadgar anges i § 6:

Frågan om uteslutning avgörs av fullmäktige. Uteslutning må ej ske med mindre än att den förening det avser beretts tillfälle att avgiva skriftligt yttrande i ärendet, och ej heller utan att frågan delgivits samtliga föreningar i samband med kallelse till fullmäktigemötet. Såsom skäl för uteslutning må anföras: Att förening handlat i strid med Travhästägarnas stadgar. Att förening underlåtit att erlägga i stadgeenlig ordning fastställda avgifter. Att förening bedrivit sådan verksamhet att Travhästägarnas anseende skadats eller syftet med dess verksamhet äventyras.

Således, om Travhästägarna på sitt årsmöte genom majoritetsbeslut röstar för uteslutning av ÅHF blir det gällande.

ÅHF har också ställt fem direkta frågor till Svensk Travsports styrelse. Nedan kommer såväl frågeställningarna som styrelsens svar:

  • Hur ska travsporten hantera Travhästägarnas bristande legitimitet att företräda alla hästägare om banor som Åby, Solvalla, Eskilstuna och Mantorp står utanför?

Svar: Enligt Svensk Travsports stadgar gäller följande avseende basorganisationers anslutning till Svensk Travsport:

Organisationen ska verka inom ett för travsporten väsentligt intresseområde som ej tidigare finns representerat samt främja svensk travsport.

Organisationen skall vara rikstäckande och därmed representerad med lokalförening eller motsvarande i anslutning till flertalet av landets travbanor.

– Organisationen skall ha verkat under minst tre år.

Med detta utdrag ur Svensk Travsports stadgar kan man konstatera att dels kan det bara finns en hästägarförening som är ansluten som basorganisation till Svensk Travsport, dels att Travhästägarna uppfyller villkoren om anslutning till flertalet av landets travbanor.

  • Hur bestäms Travhästägarnas röstantal i Svensk Travsports fullmäktige, om ovanstående banor står utanför?

Svar: Det har ingen påverkan på röstantalet, Travhästägarna och de andra basorganisationerna har ett fast röstetal/ mandat om 50 röster vardera.

  • Hur ska Svensk Travsports fullmäktige befrias ur sin ”moment 22-situation” där centralt bidragsberoende intresseorganisationer genom en snedvriden mandatfördelning kan förhindra viktiga beslut, inte minst av travsportens behov av strukturförändringar?

Svar: Vi har inte för avsikt att värdera eller kommentera olika medlemsorganisationer, däremot kan konstateras att det behövs stadgeändringar om vi ska ändra medlemsorganisationernas mandat.

  • På vilket sätt kan ett centralt förfogande över sällskapens tillgångar gynna travsportens utveckling?

Svar: Vi förmodar att frågan har att göra med den pågående organisationsöversynen. En modell som diskuteras är ekonomisk förening och den skulle innebära att vi får en samlad balansräkning vilket skulle ge hela travsporten en gemensam och starkare finansiell struktur. Idag har helheten men även många delar (d v s sällskapen) otillräckliga ekonomiska förutsättningar för att driva en utveckling av det svenska travet. En samlad balansräkning skapar förutsättningar att finansiera viktiga prioriterade satsningar och investeringar inom travet.

  • Hur är det tänkt att det centrala övertagandet/ förfogandet ska kunna ske när det står i konflikt med många av sällskapens stadgar?

Svar: Den pågående organisationsöversynen handlar inte om centrala övertaganden/förfoganden. Syftet med arbetet är att försöka skapa en gemensam organisation med beslutskraft som kan möta framtidens utmaningar och som skapar förutsättningar att vända den sportsliga utvecklingen där många nyckeltal har gått ned under många år. När och om vi väl kommit överens om hur en sådan organisation ska se ut kommer det att krävas förändringar av stadgar och formella beslut såväl hos Svensk Travsport som hos medlemsorganisationerna. Beslut behöver i så fall fattas såväl på nationell som på lokal nivå. Travsällskapen har självständiga beslutsmandat att avgöra huruvida man vill medverka i en eventuell framtida omformering av det svenska travet.

Fokustema
Debatt
Läs senare

Tystnaden

Det som utspelar sig och har utspelat sig under många år på ST har likheter men Ingmar Bergmans tragiska och svårtolkade långfilmer.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Svensk travsport är en folkrörelse. Svensk Travsport (ST) – organisationen – är verkligen en folkrörelseorganisation som bärs upp av många tusenden där ute i stallar och på tävlingsbanor där de flesta för en liten slant jobbar långt mer än fyrtiotimmarsveckor.

Nästan obegripligt mot bakgrund av att det pekuniära utbytet är minimalt. Drivkraften är kärlek till hästen och sporten. Genom olika organ väljs sedan på en årlig stämma Svensk Travsports styrelse. Det måste vara en riktig ära och förknippat med stolthet av få ett sådant förtroende. Men det förpliktar också. Att representera alla dessa hårt arbetande som bär upp både själva sporten och möjliggör ATG:s spelobjekt.

Det säger sig självt att dessa 6-8 förtroendevalda inte kan göra allt jobb själva utan behöver tjänstemän som gör det administrativa jobbet efter styrelsens riktlinjer. Förutom att ta beslut, utfärda riktlinjer och se till att finanserna sköts har styrelsen kanske den viktigaste uppgiften att tillse att tjänstemännen arbetar i enlighet med styrelsens ambitioner. Det vill säga att utkräva ansvar av i första hand den högsta tjänstemannen: Svensk Travsports VD.

Ytterligare en skandal har lagts till handlingarna denna vecka. Nåja först ska väl Maria Croon högtidligen be Gocciadore om ursäkt och överlämna minst 100.000 kronor (ytterligare skadestånd är tydligen att vänta) som plåster på såren.

Minst sagt anmärkningsvärt när Croons kommentar är att hon respekterar Överdomstolens beslut. Vad är alternativet? Om en inte alltför lång framtid väntar nästa skandal: Propulsion-härvan som med stor säkerhet – om allt går rätt till – innebär att ST ska ut med ytterligare 30 miljoner kronor. Husorganet Travronden skriver: ”Krisen total hos Svensk Travsport”.

I denna stund bör man som förtroendevald – om man tar uppgiften på allvar – inte låta mer eller mindre inkompetenta tjänstemän härja vidare. Man bör som ordförande och styrelseledamöter kliva fram och utkräva ansvar. Att ta vara på förtroendet man fått och agera och kommunicera.

Det gäller att rädda Svensk Travsports anseende både inom landet och inte minst i utlandet (särskilt då Svensk Travsports ordförande tillika är ordförande i U.E.T.). Istället råder en öronbedövande tystnad från Svensk Travsports styrelse och dess ordförande. Det håller inte att slicka såren internt i denna stund.

För det kan väl inte vara så illa – hemska tanke – att styrelsen är nöjd med sina tjänstemäns arbete?

Fokustema
Debatt
Läs senare

Har styrelsen redan abdikerat?

Vi är många som länge har vetat att kompetens inte är något utmärkande drag hos Svensk Travsport. Något som man också upptäckt på andra sidan Atlanten (Sulkysport 5/6, Harness Racing Updates chefredaktör Dave Briggs). Den verkar inte ha ökat i någon väsentlig grad med Maria Croons intåg. I vart fall inte att döma av veckans tv-intervju.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Hon som högsta ansvarig myndighetsperson hänvisade till att en utredning pågår för att sedan i nästa andetag föregripa den och peka ut tränaren som ansvarig. Eller är det som det gamla knepet när tjuven ropar ”Ta fast tjuven” för att vilseleda polisen?

Jag ska villigt erkänna att jag först gick på den finten och tittade åt fel håll. Tänkte: ”det oinskränkta tränaransvaret”.

Men sedan krävdes bara knappt tio minuters läsning och eftertanke för en lekman som jag för att lösa ansvarsfrågan. Så det är kanske bra med en utredning, men behövs den egentligen? Är det inte tämligen enkelt? Allt material finns ju på bordet.

Att det sedan är pinsamt för alla hårt arbetande människor inom Trav-Sverige att tvingas erkänna att Svensk Travsport som myndighet inte kan utföra sitt arbete på ett professionellt och korrekt sätt.

Propulsion och ansvarig tränare har vid flertalet tillfällen fått klartecken av myndigheten Svensk Travsport och tränaren bör inte haft någon anledning att ifrågasätta detta.

Första gången 2015 när hästpasset efter exportdeklarationen utfärdades och man fick klartecken att tävla med Propulsion på svensk mark.

Självklart måste man då förutsätta att ST kollat upp med de amerikanska myndigheterna att allt var OK. Det finns ju ingen anledning att den som myndigheten ska kontrollera (tränaren) ska behöva kontrollera myndigheten? Sedan 2016 när Propulsion avelsgodkändes och ett avelsgodkännande är väl inget man slarvar över?

Och nu senast 2019 när Svensk Travsport ville kolla upp ”några rykten”. De fick enligt uppgift alla möjligheter att undersöka allt de ville. Men det var uppenbarligen inget tal om att pappren inte var i sin ordning utan man hänvisade uppenbarligen till just bara rykten. I och med den ”undersökningen” fick Propulsion fortsatt klartecken att tävla vidare och tränaren hade ju återigen ingen anledning att tro något annat.

Det kanske trots allt är bra med en utredning, men någon Einstein behövs inte för att klara ut ansvarsfrågan. Den är tydlig för alla som kan och vill se. Men den kanske behövs när det gäller påföljder och framför allt att det sker ett ansvarsutkrävande denna gång inom myndigheten.

Det finns ju ett viktigt organ som dagligdags och utan utredningar ska utkräva ansvar av sina tjänstemän: den förtroendevalda styrelsen med dess ordförande i spetsen.

Har de redan abdikerat?

Fokustema
Debatt
Läs senare

Plötsligt behövs en utredning?

En bedrövelsens tid när det visar sig att Propulsion hela sin karriär varit ”dopad”. Vi som älskat hästen och tycker Redén gjort ett mycket trovärdigt intryck.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Sulkysport presenterar ett journalutdrag från den amerikanska veterinär som gjorde ingreppet och som visar att han är nervsnittad. Inget tvivel.

Amerikanarna har varit helt öppna och transparenta ända sedan 2015. Propulsion skulle självklart – om Svensk Travsport gjort sitt jobb – aldrig fått tävla eller avla på svensk mark. Startförbudet kommer fem år för sent.

Som jag läser det har ägarna – och därmed tränaren – varit medvetna om detta redan 2015. Varför har man inte reagerat? ”God tro” från tränaren är ju en sak.

Men Alessandro Gocciadoro var ju också i god tro när han med goda referenser anställde sin lärling med enhandsdrivningen. Han ”utvisades” utan utredning!

Vad gör Svensk Travsport med Redén nu? Jo helt plötsligt startar man en ”utredning”. Behövs den? Alla fakta finns ju på bordet. Hästen har fått startförbud men hur är det med den enligt Croon ansvarige, det vill säga tränaren? Jag försvarar inte italienaren men är stor vän av likhet inför lagen oavsett nationalitet.

Det var heller inget kraftfullt framträdande i tv. Måhända beroende på att Skoglund för ovanlighetens skull ställde relevanta och skarpa frågor?

Utan tvivel faller det största ansvaret fullt ut på Svensk Travsport. Det verkar vara ännu en riktig härva som stackars Maria Croon hamnat i och måste städa upp efter sina företrädare. Går allt att reda ut med internutredningar och alla mer eller mindre kompetenta och ansvariga medarbetare runt omkring sig?

De har ju under många år visat att de inte kan hantera svåra situationer. Svensk Travsports roll bör utredas av en extern och helt fristående part.

Tragiskt när allas blickar i coronatider har riktats mot travsporten så dribblas denna möjlighet bort av högsta ansvariga.