Fokustema
Åby Hästägarförening
Läs senare

ST svarar på öppet brev

Den 29 mars skrev Åby Hästägarförening (ÅHF) ett öppet brev till ST:s styrelse. Idag svarar styrelsen i Svensk Travsport på brevet.
Av
Svensk Travsports styrelse

Bakgrunden till skrivelsen var att ÅHF genom nyttjande av sin fria yttrande- och föreningsrätt, anslöt sig till Nationell samverkan för Ägare av Travhästar (NÄT) under 2019. ÅHS:s anslutning till NÄT utmynnade i krav på ÅHF uteslutning ur Travhästägarnas organisation.

Åby Hästägarförenings skrivelse kan läsas här!

Nedan svarar ST:s styrelse på det öppna brevet:

 

Åby Hästägarförening (ÅHF) har skickat ett öppet brev till Svensk Travsports styrelse med en förväntan om ett kvalitativt svar. Till att börja med beklagar vi att en frågeställning som denna inte kan hanteras inom och/eller mellan berörda hästägarföreningar. Det råder ju ingen tvekan om hur viktiga och väsentliga alla hästägare är, detta oavsett om man väljer att vara medlem i en hästägarförening eller ej.

Bakgrunden till det öppna brevet är att det har skickats in en motion till Travhästägarnas årsmöte där det föreslås att utesluta ÅHF på grund av att man anslutit sig till en annan hästägarförening (NÄT). Det finns en övergripande frågeställning avseende svenskens lagstadgade fria föreningsrätt och om skälet för motionen kan anses berättigad.

Svensk Travsports återkoppling på detta är enligt följande:

Enligt en av våra grundlagar, Regeringsformen 2 kap. 1 § 5., gäller föreningsfrihet i Sverige – frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Således finns inte något formellt hinder för ÅHF att ansluta sig till NÄT.

”Föreningsfrihet” innebär emellertid inte att var och en har rätt att bli/vara medlem i vilken förening som helst. Man kan bli antagen till medlem om man uppfyller villkoren för medlemskap och man kan bli utesluten om någon av grunderna för uteslutning enligt stadgarna föreligger.

Således är medlemskap i en ideell förening, till exempel Travhästägarna, ingen rättighet i sig, utan en medlem kan uteslutas när som helst om årsmötet röstar för en uteslutning.

I Travhästägarnas stadgar anges i § 6:

Frågan om uteslutning avgörs av fullmäktige. Uteslutning må ej ske med mindre än att den förening det avser beretts tillfälle att avgiva skriftligt yttrande i ärendet, och ej heller utan att frågan delgivits samtliga föreningar i samband med kallelse till fullmäktigemötet. Såsom skäl för uteslutning må anföras: Att förening handlat i strid med Travhästägarnas stadgar. Att förening underlåtit att erlägga i stadgeenlig ordning fastställda avgifter. Att förening bedrivit sådan verksamhet att Travhästägarnas anseende skadats eller syftet med dess verksamhet äventyras.

Således, om Travhästägarna på sitt årsmöte genom majoritetsbeslut röstar för uteslutning av ÅHF blir det gällande.

ÅHF har också ställt fem direkta frågor till Svensk Travsports styrelse. Nedan kommer såväl frågeställningarna som styrelsens svar:

 • Hur ska travsporten hantera Travhästägarnas bristande legitimitet att företräda alla hästägare om banor som Åby, Solvalla, Eskilstuna och Mantorp står utanför?

Svar: Enligt Svensk Travsports stadgar gäller följande avseende basorganisationers anslutning till Svensk Travsport:

Organisationen ska verka inom ett för travsporten väsentligt intresseområde som ej tidigare finns representerat samt främja svensk travsport.

Organisationen skall vara rikstäckande och därmed representerad med lokalförening eller motsvarande i anslutning till flertalet av landets travbanor.

– Organisationen skall ha verkat under minst tre år.

Med detta utdrag ur Svensk Travsports stadgar kan man konstatera att dels kan det bara finns en hästägarförening som är ansluten som basorganisation till Svensk Travsport, dels att Travhästägarna uppfyller villkoren om anslutning till flertalet av landets travbanor.

 • Hur bestäms Travhästägarnas röstantal i Svensk Travsports fullmäktige, om ovanstående banor står utanför?

Svar: Det har ingen påverkan på röstantalet, Travhästägarna och de andra basorganisationerna har ett fast röstetal/ mandat om 50 röster vardera.

 • Hur ska Svensk Travsports fullmäktige befrias ur sin ”moment 22-situation” där centralt bidragsberoende intresseorganisationer genom en snedvriden mandatfördelning kan förhindra viktiga beslut, inte minst av travsportens behov av strukturförändringar?

Svar: Vi har inte för avsikt att värdera eller kommentera olika medlemsorganisationer, däremot kan konstateras att det behövs stadgeändringar om vi ska ändra medlemsorganisationernas mandat.

 • På vilket sätt kan ett centralt förfogande över sällskapens tillgångar gynna travsportens utveckling?

Svar: Vi förmodar att frågan har att göra med den pågående organisationsöversynen. En modell som diskuteras är ekonomisk förening och den skulle innebära att vi får en samlad balansräkning vilket skulle ge hela travsporten en gemensam och starkare finansiell struktur. Idag har helheten men även många delar (d v s sällskapen) otillräckliga ekonomiska förutsättningar för att driva en utveckling av det svenska travet. En samlad balansräkning skapar förutsättningar att finansiera viktiga prioriterade satsningar och investeringar inom travet.

 • Hur är det tänkt att det centrala övertagandet/ förfogandet ska kunna ske när det står i konflikt med många av sällskapens stadgar?

Svar: Den pågående organisationsöversynen handlar inte om centrala övertaganden/förfoganden. Syftet med arbetet är att försöka skapa en gemensam organisation med beslutskraft som kan möta framtidens utmaningar och som skapar förutsättningar att vända den sportsliga utvecklingen där många nyckeltal har gått ned under många år. När och om vi väl kommit överens om hur en sådan organisation ska se ut kommer det att krävas förändringar av stadgar och formella beslut såväl hos Svensk Travsport som hos medlemsorganisationerna. Beslut behöver i så fall fattas såväl på nationell som på lokal nivå. Travsällskapen har självständiga beslutsmandat att avgöra huruvida man vill medverka i en eventuell framtida omformering av det svenska travet.

Fokustema
Öppet brev till Svensk Travsport
Läs senare

”Allt annat viktigare än de aktiva”

Jag känner oro över framtiden, det är ovissa tider och världsläget har hastigt förändrats.
Därför har jag skrivit av mig och hoppas att ni orkar läsa det här.
Jag vill verkligen hålla på med det det jag brinner för, hästarna, i många år framöver.
För sportens bästa!
Av
Jörgen Westholm
Jörgen Westholm skriver ett öppet brev till Svensk Travsport. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport
Jörgen Westholm skriver ett öppet brev till Svensk Travsport. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport

De aktivas intresseorganisationer; hästägare, tränare och uppfödare gick gemensamt vid ST:s möten i Malmö Derbyhelgen fram med att behovet för att kompensera hästägarna för årets kostnadsökningar är 150-200 miljoner kronor.

Tyvärr känner jag att risken är att detta gjordes för döva öron. ST:s ledning verkar fortfarande tycka att annat än att prioritera de aktiva är viktigare.

Därför hoppas jag att vi ägare, uppfödare och tränare kan enas om att nuvarande situation och utveckling inte är hållbar. För att inte skapa interna stridigheter ska min nedan föreslagna nerdragning av 15 procent på tävlingsvolymen vara jämnt fördelad över alla banor, liksom att prismedelshöjningen ska läggas ut som ett procentuellt påslag lika på alla lopp. Snacket om att det ”inte finns pengar” köper jag inte. Det går att skapa ekonomiskt utrymme om man slutar köra på i invanda hjulspår och istället ändrar i sina prioriteringar.

Det här är min syn, och nedan listar jag ett antal konkreta förslag:

 • Vi behöver minst 200 mkr 2023 = 20 procent högre prispengar i alla lopp.
 • Det är mycket snack runt det här med att bygga en ny hästsportens fond. För mig är det väldigt enkelt: vänta med det tills de skenande kostnaderna för oss aktiva har mattats av och kommit under kontroll. Alltså budgetera med att inte göra någon fondavsättning alls under 2023.
 • 15 procent ner på 2023 års tävlingsschema på grund av kraftigt överdimensionerad tävlingskalender = cirka 130 dagar färre ggr 170 000 i minskade arrangörskostnader/dag = 22 mkr. Eftersom alla ser att det är massor med lopp med få startande är det väl dags att erkänna för oss själva att tävlingsprogrammet behöver bantas.
 • Mer lopp/pengar för endast svenska hästar. Idag är vi generösa och undantar inte ens de 20 procent av det som kan kallas vår egen kvot enligt EU-reglerna.
 • Fast procentsats på ATG:s spelnettointäkter till de aktiva är en framtidsmodell. Det tror jag skulle förbättra sinnesstämningen hos många, som nu känner att det inte spelar någon roll vad vi gör, det kommer ändå inte ut något av kakan.
 • Inga subventioner till stall/boxhyror från banor till de som hyr stall av travsällskapen. En sned incitamentsmodell har skapat förutsättningar för att vissa travsällskap eftersträvar sådana lösningar. Det snedvrider konkurrensen och innebär att sällskapen får in mindre pengar som alla aktiva kunnat få ta del av.
 • Öronmärk 40 mkr av ATG:s marknadsföringsbudget (= cirka 10 procent av den budgeten) till ST:s sportbudget. I gengäld ska vi aktiva ställa upp på event och aktiviteter som syftar till att öka intresset för sporten. Sportens största namn, de mest kända hos allmänheten, får ta ledartröjan.
 • Låna det som fattas av vårt rika dotterbolag ATG. Vi får ju alltid höra hur fantastiskt bra ATG är och går och hur mycket det är värt; cirka 30-40 miljarder kronor, och som vi aktiva genom banorna äger till 90 procent. Att låna till konsumtion är egentligen big no-no, men i en extrem och svår situation som nu, när alla är medvetna om förutsättningarna för lånet, måste det kunna vara okey.
 • Tickster ska göras om och göras rätt. Hela Tickster-grejen är, som den har utformats, verklighetsfrämmande för hur det fungerar mellan ägare och tränare. Systemet har skapat en massa missnöje och – är jag säker på – bidragit till de hemskt svaga publiksiffror både många av storloppsdagarna i sommar och vardagstravet nu har. När pandemirestriktionerna släppte borde ST och banorna gjort allt som stod i deras makt för att få folk som tidigare gått på trav att börja gå igen. Med Tickstergrejen blev det precis tvärtom. Folk som varit trotjänare i sporten massor med år känner sig inte önskvärda. Vi måste kunna dra en lärdom av detta exempel med Tickster; att allt inte alltid blir rätt från början, men då kunna erkänna det och snabbt förändra det som blev fel. Ha gärna oss aktiva som bollplank. Det är vi som är ute och hör missnöjet på banorna.
 • Jag skulle vilja en incitamentsmodell för banor som fortfarande vill ha publik och är bra på att ta hand om sin publik. Sådana banor måste kunna belönas.
 • 2020 amorterades 632 miljoner av på ett lån från ATG som hade att göra med det misslyckade pokalårsprojektet. Jag tyckte redan då att det borde delats upp på flera avbetalningar…

Jag hoppas att andra har fler bra förslag som man kan ge sina BAS-organisationer.

Många tänker kanske att nu är det bara en gnällig Jörgen som skriver av sig.

Men jag har alltid stått upp för sporten och det är så jag hoppas att även detta ska uppfattas. Jag försöker tänka konstruktivt i detta svåra läge. Frågan är hur de tre stora BAS-organisationer jag känner att jag är delaktig i ska kunna enas och driva igenom frågan om 20 procent mer att tävla om 2023. Får vi inte det tillskottet anser jag att det är dags att pausa tävlandet 1 januari en stund.

Nu är det dags för de aktiva att vakna! För få bryr sig om sportens framtid! Det finns de som säger att det är bättre ekonomiska förutsättningar nu än någonsin i sporten. Det gäller i vart fall inte hästägandet, för kostnadsutvecklingen under dessa tio år har varit kraftig.

Som slutkläm på detta (långa) inlägg: i vartenda ST-dokument poängteras det att rekryteringen är det övergripande målet. Rekrytering av hästägare, rekrytering av aktiva. Men jag som aktiv upplever inte att vi gör tillräckligt mycket för rekryteringen.

Tack för ordet och för att ni läste ända hit.

Jörgen Westholm,
med 113 travhästar i träning och aktiv uppfödare/hästägare.

 

Fokustema
Debatt
Läs senare

”Prioritera inte ett fåtal”

Ledarskap är att finna lösningar för helheten inte att prioritera ett fåtal genom att "skyla över" decenniers manipulerande genom att utöka de geografiska områdena/associerade medlemmar. Om detta och mycket annat skriver Ruth Riekola i ett debattinlägg.
Av
Ruth Riekola
Ledarskap bygger på att finna lösningar skriver Ruth Riekola i ett debattinlägg på Sulkysport. Foto: Vardan Papikyan
Ledarskap bygger på att finna lösningar skriver Ruth Riekola i ett debattinlägg på Sulkysport. Foto: Vardan Papikyan

Jag syftar på rådgivande remiss ”svenskfödd” och beslut fattat i fullmäktige den 27 april 2022. ST/ATG:s auktoriserade revisor sedan många år, avgick från och med fullmäktigemötet. Enligt min åsikt borde hon ha suttit kvar och föreslagit fullmäktige att inte bevilja styrelserna för ST/ATG ansvarsfrihet för år 2021. En maning till eftertanke!

Vad har styrelsen (ST) att förhålla sig till i slutändan för att vara trovärdig: äganderätt, svensk skattelagstiftning, EU-rätt, överenskommelse och avtal med staten – eller påverkan från utlandet?

Äganderätten

Uppfödare/hästägare bildade Travsällskapen år 1925. Ägare till Travsällskapen. Helt utmanövrerade den 27 april 2022. Maktmissbruk!

Svensk skattelagsstiftning från 2019

För att kunna bilda en koncern tillät staten Svensk Travsport (ST) att överta en aktie från Svensk Galopp (SG). På sidan 35 i Denningers rapport står:

”I praktiken måste den framtida strukturen säkerställa möjligheten till koncernbidrag, vilket begränsar antalet alternativa lösningar utöver den som presenterats. För att hantera potentiella risker är det också nödvändigt att klargöra gränsen mellan ideellt och kommersiellt både organisatoriskt och i den ekonomiska redovisningen.”

Detta har närmare belysts i den skatteutredning som redovisades för förtroenderådet 12 december 2018 och berörs inte vidare här.

Av protokollet justerat av Marjaana Alaviuhkola, Kerstin Peterson-Brodda och Vanja Sandgren framgår inget om någon skatteutredning. Protokoll är en värdehandling!

Den koncern som borde funnits på plats 2019, enligt expertutlåtande, bestående av travsällskapen, ST och ATG, har helt nonchalerats. Enligt statens utredare om marknadsavgift, Åsa Sörenson, redovisar ATG årliga överskott på cirka två miljarder. Inte underligt då våra svenskfödda travhästar gratis ställs till ATG:s förfogande.

EU-rätt (ursprung i Romfördraget från 1957)

Ursprungsland/födelseland:

Domslut finns som visar att ändring av ursprungsland är brottsligt. Tull- och polisrazzia. Fängelsestraff om jag kommer ihåg rätt.

En mängd hästar, som aldrig fötts eller vistats i Sverige under sitt första levnadsår har avstått 20.000 kronor i uppfödarpremier genom att inte gå premielopp per den 31 oktober som tvååring, deltar i lopp avsedda endast för hästar födda i Sverige. Hästarna är dessutom premiechansade. Otroligt!

Primärrätt

Fri rörlighet av varor, tjänster och kapital:

En vara ska kunna röra sig fritt mellan EU:s medlemsstater utan att hindras av tullar, avgifter, godtycklig diskriminering eller förtäckt begränsning av handel.

En verksamhet som bedrivs av privaträttsliga organ som har skapats med stöd av lag, i huvudsak finansierats av regeringen eller genom obligatoriska bidrag från företag inom en viss sektor innefattas av tillämpningsområdet.

Svensk travsport finansieras i huvudsak av ATG. Överskottet ska fördelas på ett rättvist och förutsägbart sätt inom travsporten. Drygt 90 procent av de travhästar som är födda, uppfödda och utbildade för att vinna travlopp ställer gratis sina hästar till ATG:s förfogande. Travtränare, foderleverantörer, veterinärer med flera tar betalt för utförda tjänster.

Zootekniska förordningen

Primärätten är överordnad förordningar:

Den enkät ”Begreppet svenskfödd” – gjord av ST – som skulle besvaras inför den extra stämman i ASVT den 13 november 2021 gick inte att svara på eftersom tolkningen av Werdenius yttrande var felaktig. Läs second-opinion av sakkunnig i LRF.

Överenskommelse då ATG bildades år 1974:

ATG:s överskott ska gå till sporten.

Avtal daterat den 29 november 2018:

Sporten inom landet ska bedrivas långsiktigt så att sportens utveckling och geografiska spridning tryggas.

Styrelsens/fullmäktiges uppgift är…

…att arbeta för och endast för hela Trav-Sverige genom att omedelbart återkalla de utökade geografiska områdena
…att stamboken ska styras av EU-rätten inte av godtycke ändra plan- och riktlinjer så ”jixar” Jordbruksverket resten
…att ändra nuvarande organisationsmodell till en koncern som kan skatteoptimera och som skiljer på avdragsgilla/icke avdragsgilla kostnader inom hela koncernen
…att ATG:s årsredovisningar från åren 2019 och framöver ändras. Skattereducering+/- cirka en miljard på tre år (2019-2021)

Alternativt – tala om alla de felaktigheter jag påstås göra. Svar utlovat!

Fokustema
Daniel Redén-domen
Läs senare

En logisk kullerbytta

Sulkysport har bett advokat Mats Müllern kommentera domen mot Daniel Redén och han kallar den för en logisk kullerbytta och anser att ST borde ta eget ansvar och inte gjort Redén till en måltavla.
Av
Mats Müllern
Svensk Travsport har gjort Daniel Redén till en måltavla. Foto: Oliver Buchmann
Svensk Travsport har gjort Daniel Redén till en måltavla. Foto: Oliver Buchmann

Travets ansvarsnämnd (STAD) har kommit med sitt beslut i ärendet om Propulsions nervsnittning. Reden dömdes enligt travsportens så kallade strikta ansvar. Det innebär att man funnit att han varit utan skuld till den otillåtna åtgärden, att starta en nervsnittad häst. Men senare kommer man fram till att något straff inte skall dömas ut, med motiveringen just att han saknar skuld.

Man dömer den oskyldige till ansvar men befriar honom för påföljd då han är oskyldig. Det är inget annat än en logisk kullerbytta, även om man skulle kunna uppfatta att slutresultatet är salomoniskt. Beslutet väcker ett antal frågor, dels om tillåtligheten av så kallat strikt ansvar, dels om vem som kan och skall hållas ansvarig för otillåtna åtgärder.

När det gäller frågan om lagligheten i att ha ett så kallat strikt ansvar är det egentligen en ganska enkel juridisk fråga. Sedan mer än två tusen år har i västvärlden gällt den gamla romerskrättsliga principen ”nulla poene sine lege/inget straff utan lag, och nulla poene sine culpa/inget straff utan skuld” .

Denna så kallade legalitetsgrundsats har ansetts gälla generellt inom ramen för straffrätten, och torde gälla även utanför den offentliga bestraffningen, exempelvis inom idrottsvärlden. Strikt ansvar accepteras dock inom andra områden som till exempel skadeståndsrätten, men kräver där lagstöd.

Som exempel kan nämnas frihetsberövanden, exekutiva tvångsåtgärder, sprängningsverksamhet, kärnkraft- och flygverksamhet. Rättspraxis har därutöver godtagit institutet vid farlig militär verksamhet, exempelvis skjutövningar.

Legalitetsgrundsatsen har formulerats som den så kallade oskuldspresumtionen och kom att inflyta först i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och sedermera i Europakonventionens artikel sex punkt två som lyder ”Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans lagliga skuld lagligen fastställts.””

Denna artikel anses utgöra ett förbud mot strikt ansvar. Och i den svensk grundlagen Regeringsformen 2 kap 19 § stadgas att ”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Alltså; om det föreligger en föreskrift som strider mot oskuldspresumtionen skall den underkännas vid en legal prövning enligt den så kallade normskyddsläran.

Bakgrunden till Europa- och FN-konventionerena var att vid krigsförbrytarrättegångarna efter andra världskrigets hemskheter försvarade sig de åtalade med att man bara följde en i laglig ordning fastställd bestämmelse. Man lydde bara order. För att komma till rätta härmed bildades just FN med första uppgift att stifta förordningen som stadgade vilka mänskliga fri och rättigheter som inte ens kunde åsidosättas med lag. Åtal för krigsförbrytelser skulle följa den internationella lagen och inte den nationella.

Enligt min uppfattning skall oskuldspresumtionen gälla även för det regelsystem som råder inom idrotten. Den har ingen rätt eller något stöd för att man skulle kunna ifrågasätta de grundläggande rättigheterna. Tvärtom borde väl idrottsvärlden gå i spetsen för upprätthållande av dessa. Man skall inte arrangera spel eller tävlingar i de länder som ifrågasätter rättigheterna eller inte respekterar dem. Därmed faller trav- och galoppsportens så kallade strikta ansvar, beslutande organ skall tillämpa normskyddet och Regeringsformens förbud mot åsidosättande av de grundläggande rättigheterna.

Frågan om tillämpningen av det strikta ansvaret har prövats av domstolar. 2013 underkände den Svenska Högsta Domstolen med hänvisning till oskuldspresumtionen strikt ansvar i ett mål om så kallad frivillig berusning. Äldre svensk rättspraxis tydde på att det saknades ett krav på skuld om brott begåtts under inflytande av berusning.

Detta underkändes av HD som uttalade att även i berusningssituationer skulle oskuldspresumtionen gälla. Man hänvisade till stöd för sin uppfattning till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Även den norska Högsta Domstolen har underkänt strikt ansvar, när det gällde åldersgränsen för sexualbrott mot barn. Detta ger starkt stöd för att strikt ansvar i bestraffande sammanhang inte är förenligt med gällande rättsprinciper.

Man kan fråga sig varför hästsporterna så envist håller fast vid att tillämpa principen att man skall fokusera på att bestraffa den oskyldige. Borde man inte fokusera på den skyldige? I Propulsionfallet framstår det som helt tydligt. Av beslutet framgår att när hästen inregistrerades hos ST hade ST, men inte Redén tillgång till handlingar som visade att hästen var nervsnittad. Därmed borde hästen inte ha inregistrerats alls eller med förbehåll att den inte fick tävla.

STAD konstaterar att förbundet intagit en ”passiv roll” och att man satt inne med uppgifter som kanske borde medfört någon form av åtgärd. Varför STAD säger ”kanske” är oklart, man borde naturligtvis inte ha registrerat hästen så att den inte kunde tävla med den förbjudna behandlingen.

Enligt min uppfattning borde ansvaret för hela Propulsion-affären läggas på ST och inte på den i god tro varande tränaren.

Doping och andra förbjudna åtgärder skall stoppas av den som har makten över och tillgång till uppgifter om förbjudna uppgifter och missar man detta trots att det framgår av materialet är detta inget annat än oaktsamhet och det är denne ansvarige som skall straffas.

Enligt uppgift är handläggaren avliden och någon bestraffning kan inte ske, men det bör inte leda till att ansvaret överförs på en oskyldig tränare. Istället kan man ställa sig frågan om ansvaret inte kan föras högre upp i organisationen, som inte tillsett att en person med tillräcklig kompetens är satt att handlägga dessa ärenden.

Det vill säga med tillräckliga språkkunskaper för att tolka utländska exporthandlingar. ST borde ta sitt ansvar och inte, som Maria Croon på presskonferensen sa att man tog sitt ansvar genom att ”åtala” Daniel Reden.

Han har i stället fått bli måltavlan för den kritik som borde riktas mot ST. Det är ST , som trots vetskap om den förbjudna åtgärden, föranlett till att Propulsion fått tävla i strid mot sina egna regler. Och även mot Djurskyddslagens straffbelagda regel. Nu är den närmast ansvarige avliden, varför den frågan förfaller.

Svensk dopingpolitik bör lägga tyngdpunkten vid att förhindra otillåtna åtgärder och därvid skall ansvaret läggas hos den som kan förhindra åtgärden. STAD konstaterar att det inte finns något som tyder på att Daniel Redén haft någon anledning att misstänka något.

När det började gå rykten om nervsnittning så genomförde ST genom sin säkerhetschef en undersökning som inte visade att Propulsion genomgått nervsnittning. Att trots detta lägga hela ansvaret på Redén är helt enkelt orättfärdigt och det borde enligt min uppfattning ha lett till att han helt skulle ha frikännts och inte bara att han slapp bestraffning.

Och ST borde respektera grundläggande fri- och rättigheter och upphöra med det strikta tränaransvaret och inte sälla sig till de mörka makter som bryter mot dessa.

England och Tyskland har inom galoppsporten mjukat upp regeltillämpningen så att den närmast kan beskrivas som ett förklaringsansvar med omvänd bevisbörda. Till sist i denna del vill jag tillägga att om samma fråga som prövas av STAD eller Överdomstolen kommer att prövas av allmän domstol, finner jag det i stort sett uteslutet att man kommer att tolerera strikt tränaransvar. Man kommer att följa oskuldspresumtionen och inte döma till strikt tränaransvar. Och en fråga som gäller individens civila rättigheter kan alltid prövas av allmän domstol.

I en intervju efter beslutet meddelade Redén att beslutet kommer att överklagas. Om allmänna processrättsliga regler gäller även för Överdomstolens förfarande är det inte möjligt då det inte dömts ut något straff. Man kan inte bara klaga över innehållet och motiveringen i en dom när någon bestraffning inte utgått. Men det torde inte finnas något absolut förbud för överdomstolen att pröva frågan i hela dess vidd. Men läget är oklart.

Avslutningsvis noterar jag att Maria Croon i ett uttalande framförde att man nu skall aktivera kravet på återbetalning av Propulsions prispengar. Jag vill, utan att ta slutlig ställning i frågan, bara erinra om det juridiska rättsinstitutet condictio indebit, som säger att återbetalning av felaktig utbetalning inte skall ske om mottagaren har varit i god tro om sin rätt till betalningen och därefter, genom exempelvis redovisning, har inrättat sig härefter.

Ett antal färska rättsfall i frågan och en färsk monografi har behandlat institutet. Och när dessutom den felaktiga utbetalningen möjliggjorts genom ST:s bristande uppmärksamhet, tror jag att mycket talar för en svår uppförsbacke för ST för att få tillbaka prispengarna.