Fokustema
Öppet brev till Anders Källström
Läs senare

Rådgivande remiss ”svenskfödd”

Uppfödaren och hästägaren Ruth Riekola skriver ett öppet brev till ST:s ordförande Anders Källström och söker svar på flera frågor.
Av
Ruth Riekola

En enkät utsänd inför den extra stämman i ASVT den 13 november 2021 gick inte att besvara på grund av att tolkningen av fakta var felaktig. Rubricerade remiss innehåller samma felaktigheter.

Styrelsen har handlat felaktigt då 100-tals unga hästar under decennier årligen har sänts utomlands för att få svenska chip inmonterade, eller då hästar över dagen kommit till Sverige för att få svenska chip inmonterade. (Se sidan 5 och 6 i remissen. Svenska hästpass och den svenska travsportens pengar har använts/används felaktigt.)

Detta har permanentats och utökats i och med den nya organisationen som antogs av fullmäktige den 27 april 2022. Stämman beslutade att de utökade geografiska områdena, som gäller från den 20 april 2020, skulle återkallas.

Varför har detta inte skett?

Styrelsen borde vara medvetna om att felaktigheter gjorts under decennier. Genom att utöka de geografiska områdena försöker styrelsen ”mörka” detta. Det strider mot den överenskommelse som träffades med staten då ATG bildades år 1974.

ATG:s överskott är “Sportens pengar” och avtalet mellan staten och ST/ATG daterat den 29 november 2018. Trav- och galoppsporten inom landet ska kunna bedrivas på ett sådant sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling och geografiska spridning tryggas.

Regler om ursprungsland har gällt långt innan Sverige blev medlemmar i EU. Domslut finns där en exportör ändrade varors ursprung. Varor importerades från Danmark och Tyskland, stämplades om till svenskt ursprung innan export till USA. Tull- och polisrazzia Fängelsestraff om jag kommer ihåg rätt.

 • SAKFRÅGAN:

Vilka hästar är berättigade att starta i de fåtal lopp som är avsedda endast för hästar av svenskt ursprung?

Professor Werdenius rapport utsänd inför ASVT:s extra stämma. Kort sammanfattning:

 • Primärrätten, EU:s grundlag, står ovanför all annan EU-rätt. En rättslig utredning vad som gäller inom EU-rätten måste alltid ytterst utgå från primärrätten.
 • Övergripande mål har i primärrätten ställts upp för hela unionen – att främja en fri rörlighet av varor; jämlika konkurrensförhållanden; en effektiv inre marknad;
 • En av grundtankarna med Romfördraget från 1957 – varigenom EU bildades – var att skapa en inre marknad mellan staterna utan att hindras av tullar, avgifter eller diskriminerande behandling av medlemsstaterna.
 • Restriktioner får inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.
 • Privaträttsliga organ som skapats med stöd av lag, i huvudsak finansieras av regeringen ….. innefattas i tillämpningsområdet.
 • Den zootekniska förordningen är underordnad ursprungsland och Primärrätt.

MIN TOLKNING:

Ett föl kan avyttras redan innan det föds om ägaren så önskar.

Det strider alltså inte mot fri rörlighet av varor; godtycklig diskriminering; förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna, med mera.

ATG är ett privaträttsligt organ som ägs av travsporten via uppfödare/hästägare.

Pengarna kommer inte från regeringen utan finansieras i huvudsak av ATG och uppfödare/hästägare. Det strider därför inte mot EU-rätten.

Stamboken och Svensk Travsports registreringsreglemente ska anpassas till gällande lagstiftning – inte tvärtom.

En travhäst är en vara och ett livsmedel i likhet med nötboskap, grisar, får med flera djur.

Endast hästar som föds i Sverige och vistas i Sverige under en viss tid är berättigade till uppfödarpremier och att starta i de lopp det här är fråga om.

Premiechansen med dubbla uppfödarmedel och prispengar är endast avsedda för hästar som fötts i Sverige och som har avstått 20.000 kronor (i dagsläget) i uppfödarpremier genom att inte delta i premielopp innan den 31 oktober som tvååring.

Förslag till ändring: definition av svenskfödd häst i stambok och reglementen måste följa rådande lagstiftning. Exempelvis:

 1. En i Sverige född häst undan ett vid följningstillfället sto, som antingen är fött i Sverige eller har importerats till Sverige och registrerats hos ST, inte tillfälligt.
 2. En i Sverige född häst av ett i ST registrerat sto sänds utomlands för betäckning med en i Sverige godkänd hingst för avel. Vid 45 dagars konstaterad dräktighet återsänds stoet till Sverige snarast möjligt. Fölet föds i Sverige och genomgår märkning, signalementsbeskrivning och provtagning för DNA- eller blodtypning.
 3. För att ha rättighet att delta i lopp avsedda endast för svenskfödda hästar och erhålla 20.000 kronor i premieloppspengar (dagsläget) ska den unga hästen stanna i Sverige till den 31 oktober som tvååring. Detta gäller även för hästar som avstår premielopp och därmed har möjlighet att erhålla dubbla uppfödarpremier och prispengar i premiechansen.
 • Har hästar som inte uppfyller kraven gällande ursprungsland, EU-lagstiftning och ST:s stambok deltagit/kommer att delta i de fåtal lopp som är avsedda endast för svenskfödda hästar innan de utökade geografiska områdena började gälla den 20 april 2020?
 • Har hästar som inte uppfyller kraven i föregående stycke deltagit/kommer att delta i lopp avsedda endast för svenskfödda hästar efter den 20 april 2020 ?
 • Ska styrelsen återkalla de utökade geografiska områdena så att pengar avsedda för den svenska sporten, kommer den svenska sporten tillgodo?

Ruth Riekola,
uppfödare, hästägare, inom travsporten sedan år 1974

Fokustema
Insändare
Läs senare

Undanhållit viktig fakta

Svensk Travsports styrelse och tjänstemän “slår blå dunster i ögonen” på myndigheter och alla aktiva.
Det skriver Ruth Riekola i en insändare.
Av
Ruth Riekola

Styrelsen i Svensk Travsport har med 70 av drygt 1.500 röster i fullmäktige undanhållit viktig fakta för fullmäktige. Delegaterna har inte den kompetens eller tillgång till de experter som fordras för att sätta sig in i konsekvenserna av styrelsens förslag och remisser. Krav på att konsekvensanalyser medföljer varje förslag och remiss borde ställas av fullmäktige.

Fakta

Styrelserna i ST och ATG har att rätta sig efter:

 • ÖVERENSKOMMELSE MED REGERINGEN DÅ ATG BILDADES ÅR 1974. ATG:s överskott är sportens pengar. ST övertog en aktie från SG för att kunna bilda en koncern som kan skatteoptimera. En rättvis fördelning av överskottet ska ske inom sporten.
 • AVTAL MED REGERINGEN DATERAT DEN 29 NOVEMBER 2018. Aktier kan inte överlåtas till någon som inte förut är aktieägare. Trav- och galoppsporten ska bedrivas så att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling och geografiska spridning inom landet tryggas.
 • NORMAL SVENSK SKATTELAGSTIFTNING, INTERNATIONEL- OCH EU-RÄTT. År 2019 borde en koncern mellan Travsällskapen, ST och ATG funnits på plats som kan skatteoptimera. Ursprungsland har gällt långt innan Sverige blev medlemmar i EU. Travsportens pengar kommer inte från Staten utan primärt från ATG.

Expandera

Vid vårens stämmor ska två viktiga beslut fattas som är helt avgörande för Trav-Sveriges framtid:

A: Ändrad Bolagsordning för ATG
B:
Rådgivande Remiss “Svenskfödd”

Uppdrag till styrelserna:

A Återkalla den ändrade bolagsordningen för ATG godkänd av regeringen den 22 juni 2022. PM ankommen till Finansdepartementet den 2 juni 2020 resulterar i den ändrade bolagsordningen. Den klargör att rådslagen varit ett spel för gallerierna” och att styrelsen aldrig haft för avsikt att bilda en koncern.

SG:s 39 999 av totalt 400.000 aktier omstämplas till preferensaktier som ska följa konsumentprisindex (KPI) den 1 januari 2021. KPI i november var 11,2 procent. Aktier till starkt reducerat pris kan säljas till styrelseledamöter, tjänstemän, fullmäktigedelegater, andra utvalda inom sporten och övriga intressenter. Ett kap för de nya ägarna, ett dråpslag för sporten för all framtid. Läs intervjun med Johan Lindberg i Sulkysport den 29 november 2017. Trolöshet mot huvudman!

Utbetalningen till SG från ATG var år 2019 103,7 miljoner. I den nya Bolagsordningen för ATG är preferensutdelningen satt till ett grundbelopp på 160 miljoner, en ökning på 54,2 procent.

Travsportens ägarandel 360.001 aktier får noll (0) kronor för all framtid. Spelobjektens ägare är de som ser till att föl föds, föds upp och utbildas till tävlingshästar som kan vinna travlopp. Hur ska de kunna betala travtränare med flera då hästarna gratis ställs till ATG:s förfogande?

Bolagsordningar måste innehålla tydliga mål, hembudsklausuler som talar om hur förfara om något Travsällskap avvecklas med mera.

Intäktsbortfall på 150 miljoner årligen

Ändra ATG:s årsredovisningar från år 2019. Kan göras under sex år. ATG är momsfritt. Enligt uppgift fakturerar ST ATG för ljud- och bild. Om beloppet är 600 miljoner blir momsen 150 miljoner som ATG inte kan lyfta. Ett intäktsbortfall på 150 miljoner årligen. Hur kontrollerar ST ATG:s kostnadseffektivitet?

Offentliggör Professional Managements skatteutredning redovisad för förtroenderådet den 12 december 2018. I Denningers rapport uttalar sig experten om maktförskjutning från travsällskapen till ST; skatteoptimering; skatterisker; om en enda aktie avyttras gäller inte koncernmodellen längre.

Skrota den hybridmodell som beslutades den 27 april 2022. Styrelsen lyckades med särintressen och dolda agendor få travsällskapen, som inte har tillgång till styrelsens experter, att förpassa sig själva från att vara ägare till ST och delägare i ATG tillsammans med SG, till en ideell förening som ska anordna av ST godkända travlopp med prispengar.

Mina två alternativ är:

 • En koncern där travsällskapen bildar två aktiebolag, det ena för skatterättsligt avdragsgilla kostnader och ett för icke avdragsgilla kostnader. ST har samma upplägg. ATG blir dotterbolag i bolag för avdragsgilla kostnader.
 • En koncern där travsällskapen bildar två aktiebolag enligt ovan som äger ATG. ST går upp i Travsällskapen aktiebolag.

B Skrota Rådgivande Remiss “Svenskfödd”. Remissen och den enkät som utsändes innan stämman i ASVT den 13 november 2021 är feltolkad av styrelsen. Ursprungsland har gällt långt innan Sverige blev medlemmar i EU. Pengarna kommer inte från staten utan primärt från ATG. Styrelsen bad handläggare vid Jordbruksverket om hjälp med att utöka de geografiska områdena då man inte kunde fortsätta att agera felaktigt så som man gjort under decennier.

Christina Olsson skriver i Travronden: “Det går inte att göra alla nöjda /…./ du har ett handelshinder i och med att det är så stora pengar som i sig är ett stort motiv. Du skulle kunna villkora att hästarna föds här och står här, om du hade samma ekonomiska villkor för de ekonomiska förutsättningarna.” Feltolkning!

Återkalla de utökade geografiska områdena och ändra stamboken så att den följer lagstiftning och avtal. Ändra ST:s plan- och riktlinjer. Kontakta Jordbruksverket och begär hjälp.

2.887 hästar är födda utomlands mellan 2015-2021. Offentliggör namn på och hur
många miljoner som har utbetalats till dessa fram till dags dato? Den enda anledningen till utökningen, som jag kan se, är att tidigare styrelse ville “skyla över” decennier av begångna fel.

Sluta genast att utbetala uppfödarpremier, dubbla uppfödarpremier och dubbla prispengar i Premiechansen. Prispengarna år 2013 var 20,3 miljoner, år 2021 cirka 54,8 miljoner.

Avsedd för hästar födda i Sverige

Premiechansen var avsedd för hästar födda i Sverige och som avstod 20.000 kronor i uppfödarpremier genom att inte delta i premielopp per den 31 oktober som tvååring.

Styrelsen i ST ska även verka för och utveckla andra länders travsport via “associerade medlemmar” att jämställas med “utökade geografiska områden” I båda fallen “strös” den svenska travsportens pengar ut över världen på otillbörligt sätt.

Vilket budskap lämnar nuvarande styrelser till oss aktiva?

Fokustema
Insändare
Läs senare

Bakvänt sätt att rekrytera

Bergsåker står fortfarande utan ny sportchef efter avgående Thomas Almqvist och i en insändare frågar sig ”En som undrar” varför branschkännedom saknas hos rekryteringsföretaget och av vilken anledning banans vd kliver in så sent i processen, men också varför styrelsen inte har några synpunkter.
Av
”En som undrar”
Bergsåker har ännu inte presenterat en ny sportchef efter avgående Thomas Almqvist (bilden). Foto Sulkysport
Bergsåker har ännu inte presenterat en ny sportchef efter avgående Thomas Almqvist (bilden). Foto Sulkysport

Bergsåkers travbana och Norrlands Travsällskap söker en ny sportchef efter att Thomas Almqvist går i pension i februari 2023. Banans vd Henrik Montin, har anlitat rekryteringsföretaget Academic Work i Sundsvall för att sköta rekryteringen.

En av de sökande till tjänsten fick av ansvarig rekryteringskonsult veta att sportchefen måste vara helt självgående. Anledningen påstods vara att det fanns ingen att fråga när utvecklingsprojekten skulle genomföras.

Ingen på rekryteringsföretaget verkar ha branschkännedom eller vara väl insatt i travsport, allra minst den ansvariga rekryteringskonsulten. Påståendet att det finns ingen att fråga förstärker intrycket av att det finns stora kompetensbrister hos rekryteringsföretaget och konsulten.

Svårt att se rekryteringsmodellen

I urvalsprocessen använder företaget ett verktyg som består av att intervjua tänkbara kandidater med som de uttrycker det en kompetensbaserad intervjuteknik. Det nästan enda som diskuteras vid detta tillfälle är hur den sökande agerar utifrån fem personliga egenskaper vid olika situationer. Vilken kompetens personen har inom olika sakområden diskuteras överhuvudtaget inte. Det är därför svårt att se hur detta ska vara en kompetensbaserad rekryteringsmodell.

Academic Work har tidigare varit Montin behjälplig med att rekrytera en marknadsansvarig till travbanan. Att rekrytera en marknadsansvarig och en sportchef är ändå två helt olika saker. I rollen som sportchefs krävs, i motsats till den andra rollen, en djup kunskap om travsport. Varför vänder sig Montin inte till ett rekryteringsföretag som har erfarenhet av att rekrytera medarbetare med trav-sportkompetens? Om inte varför försäkrar han sig inte om att Academic Work har kompetens på sakområdet innan beställningen?

Montin invänder att han står för branschkännedomen. Varför ska då rekryteringskonsulten – baserat på de sökandes individuella egenskaper – selektera fram kandidaterna innan Montin tar vid med branschkännedomen? Detta förefaller vara ett anmärkningsvärt förfaringssätt då kompetensen från sakområdena borde väga tyngre än vilka egenskaper de sökande besitter. Det känns tyvärr som ett bakvänt sätt att hantera en rekrytering.

Inget mål eller vision i utvecklingsprojekten

Det är häpnadsväckande att det, enligt ansvarig rekryteringskonsult, inte finns någon att fråga om mål och vision i utvecklingsprojekten för travbanan. Detta med tanke på att det finns en hel marknad som består av olika kunder till Bergsåker travbana. Dessutom finns en styrelse för travsällskapet som rimligtvis borde ha synpunkter på vad som ska uppnås.

En styrelse ska leda affärsverksamheten på ett så bra sätt som möjligt och den viktigaste uppgiften är att ha fokus framåt.

Saknar självinsikt

Vad tycker de som är professionella travtränare vid travbanan om detta? Spelare och besökare till banan har de ingen åsikt? Alla ägare, uppfödare och amatörtränare saknar även de insikt?

Det finns en hel marknad med intressenter och kunder men ingen att fråga? Har Academic Works personal aldrig hört talas om marknadsundersökningar eller kunddialog? Verksamhetsutveckling bottnar oftast i en kunddialog och/eller en marknadsundersökning. Saknar även ansvariga och personal vid Academic Work självinsikt som åtar sig ett uppdrag där sakkompetens saknas?

Frågan kvarstår finns det verkligen ingen att fråga, Henrik Montin?

Om inte verkar det som om Montin är på väg att göra ett riktigt magplask och riskerar att göra sig till ett åtlöje för hela Trav-Sverige.

”En som undrar”

Fokustema
Insändare
Läs senare

Malätna och smutsiga gardiner

Jag tillhör dom som varit travintresserad sedan mitten av 1970-talet och därmed sett ”förfallet” på svenska travbanor.

 Men det finns lösningar, skriver Anders Markusson i en insändare.
Av
Anders Markusson
Svenskar har mycket att lära sig av vad som sker på Vincennes, skriver Anders Markusson i en insändare. Foto Stefan Melander/Stalltz.se
Svenskar har mycket att lära sig av vad som sker på Vincennes, skriver Anders Markusson i en insändare. Foto Stefan Melander/Stalltz.se

Droppen blev när jag var på Mantorp för sex år sedan och vi skulle fira en väns födelsedag. Det var lite folk, dyrt med inträde och program för att sedan hamna på en sunken restaurang med malätna och smutsiga gardiner, dålig mat och service till höga priser. Jag tyckte synd om födelsebarnet.

Men det finns lösningar och mitt förslag är att skicka alla ansvariga för marknadsföring på samtliga svenska travbanor till Paris och gå på Prix d’Amérique. Ett studiebesök där dom med egna ögon får se hur bra det kan vara.

Jag har haft förmånen att få vara där ett par gånger och kan nämna att inträdet var fem euro inklusive program för vuxen person. För det fick jag en härlig upplevelse och med många aktiviteter för barnen.

Tävlingsdagarna på Vincennes innehåller dessutom inte lika många lopp som i Sverige och det blir inte långtråkigt. Man hinner också göra annat den dagen.

Däremot tycker jag inte att man behöver åka till USA och/eller Kanada i samma syfte. Där är det ännu värre än i Sverige vad publiken anbelangar.

Anders Markusson