Fokustema
Öppet brev
Läs senare

Öppet brev till Maria Croon

Markus Gustafsson skriver ett öppet brev till Svensk Travsports vd och Maria Croon svarar på den fråga som ställs.
Av
Markus Gustafsson
Maria Croon, vd Svensk Travsport, svarar på det öppna brevet från Markus Gutavsson. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
Maria Croon, vd Svensk Travsport, svarar på det öppna brevet från Markus Gutavsson. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport

Jag har sett att ST har beslutat om Tävlingskalender för 2023. Och att tävlingsdagarna för 2023 jämfört med 2022 blir färre. Ett antal banor får färre dagar. Någon bana får fler. Trist, men såvitt jag förstår, har du och sportchefen Robert Karlsson föreslagit det med sportens bästa för ögonen. Ett av ledorden har varit att det ska bli fler hästar i loppen har jag läst. Vi får hoppas det blir så. Behövs så väl. Håller alla mina tummar.

Läser ST:s stadgar men kan inte hitta någon grund för ett sådant beslut. Så därför min enkla fråga:

Var i stadgarna framgår denna möjlighet/skyldighet för ST? Eller finns frågan i annat dokument?

Naturligtvis en mycket enkel fråga för dig. Tar max 5 minuter att besvara eftersom du självklart, som alla vd:ar gör, före styrelsemötet hade säkerställt att detta var görbart.

Annars hade sportchefen också gjort samma sak. Säkerställt alltså. Så styrelsen står på fast grund. Som sagt troligtvis en mycket enkel fråga för dig att besvara. Och god kunskapsförmedling till en gräsrot i en folkrörelseorganisation är både lärande och uppbyggligt. Särskilt som travsporten är just en folkrörelse.

Kommer att tänka på ABFs slogan angående sin kunskapsförmedling i form av cirkelverksamhet. ”Gå framåt – gå i cirkel”! Inte så dum den. Så låt oss alla gå i cirkel! Och framåt!

Markus Gustafsson

***

Svar från Maria Croon:

Tävlingskalender, antalet tävlingsdagar och lopp har alltid varit ett beslut för Svensk Travsports styrelse att fatta och det ligger i styrelsens ansvar för organisationens verksamhet och förvaltning.

I de stadgar som gällde fram till i april i år fanns det reglerat att förtroenderådet skulle uttala sig om tävlingsvolymen nästkommande år. I de nya stadgar som antogs av fullmäktige i april finns inte detta reglerat på samma sätt men i paragraf 12 framgår att konsortiet är vårt högsta rådgivande organ för att förankra, prioritera och ge rekommendationer i frågor som har betydelse för framdriften av den svenska travsporten.

Konsortiet har behandlat tävlingsvolymen vid två tillfällen i år: i april i form av förslag och gruppdiskussioner samt i september där konsortiet uttalade sig om volymen för lopp 2023. Därefter tog styrelsen beslut i frågan.

Det är Svensk Travsports uppgift att ansvara för travsportens tävlingsverksamhet och hantera därtill kopplade frågor. Beslutet om tävlingsvolym har inte fattats lättvindigt men det har från Svensk Travsports sida setts som en nödvändig åtgärd. Målet med förändringarna är bland annat:

  • Skapa bättre relation mellan starttillfällen, travdagar och hästmaterial.
  • Värna breddtravet och samtidigt frigöra ekonomiska resurser till en attraktiv STL-serie under sommarhalvåret och i hela landet.
  • Ge utrymme för en nationell marknadsföring (som till exempel STL i sommar och ”Vi är sporten”) för ökad attraktion hos aktiva och publik.
  • Ge utrymme att stärka Solvalla som nationalarena med särskilt fokus på onsdagar samtidigt som de tar stort ansvar för den neddragna tävlingsvolymen.

Maria Croon,
vd Svensk Travsport

Fokustema
Insändare
Läs senare

Undanhållit viktig fakta

Svensk Travsports styrelse och tjänstemän “slår blå dunster i ögonen” på myndigheter och alla aktiva.
Det skriver Ruth Riekola i en insändare.
Av
Ruth Riekola

Styrelsen i Svensk Travsport har med 70 av drygt 1.500 röster i fullmäktige undanhållit viktig fakta för fullmäktige. Delegaterna har inte den kompetens eller tillgång till de experter som fordras för att sätta sig in i konsekvenserna av styrelsens förslag och remisser. Krav på att konsekvensanalyser medföljer varje förslag och remiss borde ställas av fullmäktige.

Fakta

Styrelserna i ST och ATG har att rätta sig efter:

  • ÖVERENSKOMMELSE MED REGERINGEN DÅ ATG BILDADES ÅR 1974. ATG:s överskott är sportens pengar. ST övertog en aktie från SG för att kunna bilda en koncern som kan skatteoptimera. En rättvis fördelning av överskottet ska ske inom sporten.
  • AVTAL MED REGERINGEN DATERAT DEN 29 NOVEMBER 2018. Aktier kan inte överlåtas till någon som inte förut är aktieägare. Trav- och galoppsporten ska bedrivas så att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling och geografiska spridning inom landet tryggas.
  • NORMAL SVENSK SKATTELAGSTIFTNING, INTERNATIONEL- OCH EU-RÄTT. År 2019 borde en koncern mellan Travsällskapen, ST och ATG funnits på plats som kan skatteoptimera. Ursprungsland har gällt långt innan Sverige blev medlemmar i EU. Travsportens pengar kommer inte från Staten utan primärt från ATG.

Expandera

Vid vårens stämmor ska två viktiga beslut fattas som är helt avgörande för Trav-Sveriges framtid:

A: Ändrad Bolagsordning för ATG
B:
Rådgivande Remiss “Svenskfödd”

Uppdrag till styrelserna:

A Återkalla den ändrade bolagsordningen för ATG godkänd av regeringen den 22 juni 2022. PM ankommen till Finansdepartementet den 2 juni 2020 resulterar i den ändrade bolagsordningen. Den klargör att rådslagen varit ett spel för gallerierna” och att styrelsen aldrig haft för avsikt att bilda en koncern.

SG:s 39 999 av totalt 400.000 aktier omstämplas till preferensaktier som ska följa konsumentprisindex (KPI) den 1 januari 2021. KPI i november var 11,2 procent. Aktier till starkt reducerat pris kan säljas till styrelseledamöter, tjänstemän, fullmäktigedelegater, andra utvalda inom sporten och övriga intressenter. Ett kap för de nya ägarna, ett dråpslag för sporten för all framtid. Läs intervjun med Johan Lindberg i Sulkysport den 29 november 2017. Trolöshet mot huvudman!

Utbetalningen till SG från ATG var år 2019 103,7 miljoner. I den nya Bolagsordningen för ATG är preferensutdelningen satt till ett grundbelopp på 160 miljoner, en ökning på 54,2 procent.

Travsportens ägarandel 360.001 aktier får noll (0) kronor för all framtid. Spelobjektens ägare är de som ser till att föl föds, föds upp och utbildas till tävlingshästar som kan vinna travlopp. Hur ska de kunna betala travtränare med flera då hästarna gratis ställs till ATG:s förfogande?

Bolagsordningar måste innehålla tydliga mål, hembudsklausuler som talar om hur förfara om något Travsällskap avvecklas med mera.

Intäktsbortfall på 150 miljoner årligen

Ändra ATG:s årsredovisningar från år 2019. Kan göras under sex år. ATG är momsfritt. Enligt uppgift fakturerar ST ATG för ljud- och bild. Om beloppet är 600 miljoner blir momsen 150 miljoner som ATG inte kan lyfta. Ett intäktsbortfall på 150 miljoner årligen. Hur kontrollerar ST ATG:s kostnadseffektivitet?

Offentliggör Professional Managements skatteutredning redovisad för förtroenderådet den 12 december 2018. I Denningers rapport uttalar sig experten om maktförskjutning från travsällskapen till ST; skatteoptimering; skatterisker; om en enda aktie avyttras gäller inte koncernmodellen längre.

Skrota den hybridmodell som beslutades den 27 april 2022. Styrelsen lyckades med särintressen och dolda agendor få travsällskapen, som inte har tillgång till styrelsens experter, att förpassa sig själva från att vara ägare till ST och delägare i ATG tillsammans med SG, till en ideell förening som ska anordna av ST godkända travlopp med prispengar.

Mina två alternativ är:

  • En koncern där travsällskapen bildar två aktiebolag, det ena för skatterättsligt avdragsgilla kostnader och ett för icke avdragsgilla kostnader. ST har samma upplägg. ATG blir dotterbolag i bolag för avdragsgilla kostnader.
  • En koncern där travsällskapen bildar två aktiebolag enligt ovan som äger ATG. ST går upp i Travsällskapen aktiebolag.

B Skrota Rådgivande Remiss “Svenskfödd”. Remissen och den enkät som utsändes innan stämman i ASVT den 13 november 2021 är feltolkad av styrelsen. Ursprungsland har gällt långt innan Sverige blev medlemmar i EU. Pengarna kommer inte från staten utan primärt från ATG. Styrelsen bad handläggare vid Jordbruksverket om hjälp med att utöka de geografiska områdena då man inte kunde fortsätta att agera felaktigt så som man gjort under decennier.

Christina Olsson skriver i Travronden: “Det går inte att göra alla nöjda /…./ du har ett handelshinder i och med att det är så stora pengar som i sig är ett stort motiv. Du skulle kunna villkora att hästarna föds här och står här, om du hade samma ekonomiska villkor för de ekonomiska förutsättningarna.” Feltolkning!

Återkalla de utökade geografiska områdena och ändra stamboken så att den följer lagstiftning och avtal. Ändra ST:s plan- och riktlinjer. Kontakta Jordbruksverket och begär hjälp.

2.887 hästar är födda utomlands mellan 2015-2021. Offentliggör namn på och hur
många miljoner som har utbetalats till dessa fram till dags dato? Den enda anledningen till utökningen, som jag kan se, är att tidigare styrelse ville “skyla över” decennier av begångna fel.

Sluta genast att utbetala uppfödarpremier, dubbla uppfödarpremier och dubbla prispengar i Premiechansen. Prispengarna år 2013 var 20,3 miljoner, år 2021 cirka 54,8 miljoner.

Avsedd för hästar födda i Sverige

Premiechansen var avsedd för hästar födda i Sverige och som avstod 20.000 kronor i uppfödarpremier genom att inte delta i premielopp per den 31 oktober som tvååring.

Styrelsen i ST ska även verka för och utveckla andra länders travsport via “associerade medlemmar” att jämställas med “utökade geografiska områden” I båda fallen “strös” den svenska travsportens pengar ut över världen på otillbörligt sätt.

Vilket budskap lämnar nuvarande styrelser till oss aktiva?

Fokustema
Insändare
Läs senare

Bakvänt sätt att rekrytera

Bergsåker står fortfarande utan ny sportchef efter avgående Thomas Almqvist och i en insändare frågar sig ”En som undrar” varför branschkännedom saknas hos rekryteringsföretaget och av vilken anledning banans vd kliver in så sent i processen, men också varför styrelsen inte har några synpunkter.
Av
”En som undrar”
Bergsåker har ännu inte presenterat en ny sportchef efter avgående Thomas Almqvist (bilden). Foto Sulkysport
Bergsåker har ännu inte presenterat en ny sportchef efter avgående Thomas Almqvist (bilden). Foto Sulkysport

Bergsåkers travbana och Norrlands Travsällskap söker en ny sportchef efter att Thomas Almqvist går i pension i februari 2023. Banans vd Henrik Montin, har anlitat rekryteringsföretaget Academic Work i Sundsvall för att sköta rekryteringen.

En av de sökande till tjänsten fick av ansvarig rekryteringskonsult veta att sportchefen måste vara helt självgående. Anledningen påstods vara att det fanns ingen att fråga när utvecklingsprojekten skulle genomföras.

Ingen på rekryteringsföretaget verkar ha branschkännedom eller vara väl insatt i travsport, allra minst den ansvariga rekryteringskonsulten. Påståendet att det finns ingen att fråga förstärker intrycket av att det finns stora kompetensbrister hos rekryteringsföretaget och konsulten.

Svårt att se rekryteringsmodellen

I urvalsprocessen använder företaget ett verktyg som består av att intervjua tänkbara kandidater med som de uttrycker det en kompetensbaserad intervjuteknik. Det nästan enda som diskuteras vid detta tillfälle är hur den sökande agerar utifrån fem personliga egenskaper vid olika situationer. Vilken kompetens personen har inom olika sakområden diskuteras överhuvudtaget inte. Det är därför svårt att se hur detta ska vara en kompetensbaserad rekryteringsmodell.

Academic Work har tidigare varit Montin behjälplig med att rekrytera en marknadsansvarig till travbanan. Att rekrytera en marknadsansvarig och en sportchef är ändå två helt olika saker. I rollen som sportchefs krävs, i motsats till den andra rollen, en djup kunskap om travsport. Varför vänder sig Montin inte till ett rekryteringsföretag som har erfarenhet av att rekrytera medarbetare med trav-sportkompetens? Om inte varför försäkrar han sig inte om att Academic Work har kompetens på sakområdet innan beställningen?

Montin invänder att han står för branschkännedomen. Varför ska då rekryteringskonsulten – baserat på de sökandes individuella egenskaper – selektera fram kandidaterna innan Montin tar vid med branschkännedomen? Detta förefaller vara ett anmärkningsvärt förfaringssätt då kompetensen från sakområdena borde väga tyngre än vilka egenskaper de sökande besitter. Det känns tyvärr som ett bakvänt sätt att hantera en rekrytering.

Inget mål eller vision i utvecklingsprojekten

Det är häpnadsväckande att det, enligt ansvarig rekryteringskonsult, inte finns någon att fråga om mål och vision i utvecklingsprojekten för travbanan. Detta med tanke på att det finns en hel marknad som består av olika kunder till Bergsåker travbana. Dessutom finns en styrelse för travsällskapet som rimligtvis borde ha synpunkter på vad som ska uppnås.

En styrelse ska leda affärsverksamheten på ett så bra sätt som möjligt och den viktigaste uppgiften är att ha fokus framåt.

Saknar självinsikt

Vad tycker de som är professionella travtränare vid travbanan om detta? Spelare och besökare till banan har de ingen åsikt? Alla ägare, uppfödare och amatörtränare saknar även de insikt?

Det finns en hel marknad med intressenter och kunder men ingen att fråga? Har Academic Works personal aldrig hört talas om marknadsundersökningar eller kunddialog? Verksamhetsutveckling bottnar oftast i en kunddialog och/eller en marknadsundersökning. Saknar även ansvariga och personal vid Academic Work självinsikt som åtar sig ett uppdrag där sakkompetens saknas?

Frågan kvarstår finns det verkligen ingen att fråga, Henrik Montin?

Om inte verkar det som om Montin är på väg att göra ett riktigt magplask och riskerar att göra sig till ett åtlöje för hela Trav-Sverige.

”En som undrar”

Fokustema
Insändare
Läs senare

Malätna och smutsiga gardiner

Jag tillhör dom som varit travintresserad sedan mitten av 1970-talet och därmed sett ”förfallet” på svenska travbanor.

 Men det finns lösningar, skriver Anders Markusson i en insändare.
Av
Anders Markusson
Svenskar har mycket att lära sig av vad som sker på Vincennes, skriver Anders Markusson i en insändare. Foto Stefan Melander/Stalltz.se
Svenskar har mycket att lära sig av vad som sker på Vincennes, skriver Anders Markusson i en insändare. Foto Stefan Melander/Stalltz.se

Droppen blev när jag var på Mantorp för sex år sedan och vi skulle fira en väns födelsedag. Det var lite folk, dyrt med inträde och program för att sedan hamna på en sunken restaurang med malätna och smutsiga gardiner, dålig mat och service till höga priser. Jag tyckte synd om födelsebarnet.

Men det finns lösningar och mitt förslag är att skicka alla ansvariga för marknadsföring på samtliga svenska travbanor till Paris och gå på Prix d’Amérique. Ett studiebesök där dom med egna ögon får se hur bra det kan vara.

Jag har haft förmånen att få vara där ett par gånger och kan nämna att inträdet var fem euro inklusive program för vuxen person. För det fick jag en härlig upplevelse och med många aktiviteter för barnen.

Tävlingsdagarna på Vincennes innehåller dessutom inte lika många lopp som i Sverige och det blir inte långtråkigt. Man hinner också göra annat den dagen.

Däremot tycker jag inte att man behöver åka till USA och/eller Kanada i samma syfte. Där är det ännu värre än i Sverige vad publiken anbelangar.

Anders Markusson