Fokustema
Insändare
Läs senare

Öppet brev till ST:s ordförande

Uppfödaren och hästägaren Ruth Riekola skriver ett andra öppet brev till Svensk Travsports ordförande Anders Källström och söker svar på nya frågor.
Av
Ruth Riekola

Den 1 januari år 2019 började normal svensk skattelagstiftning att gälla för trav- och galoppsporten. En koncern mellan travsällskapen, ST och ATG borde då ha funnits på plats.

Varför bildades ingen koncern?

För att uppfylla Skatteverkets krav beträffande avdrag för moms borde aktiebolag ha bildats där avdragsgilla och icke avdragsgilla kostnader separerades redan vid bolagskonstruktionen.

Dåvarande generalsekreteraren Johan Lindberg uttalar sig i Sulkysport den 23 november 2017.Jag citerar uttalandet längre ner i texten.

Professional Management, konsult i organisations- och skattefrågor redovisar en
skatteutredning den 12 december 2018 för Förtroenderådet. Av protokollet från mötet,
justerat av Marjaana Alaviuhkola, Kerstin Peterson-Brodda och Vanja Sandgren, framgår inget om skatteutredningen. VD, vice vd och den tidigare ordföranden har tillfrågats, men ingen vill lämna ut utredningen.

Av vilket skäl är den hemlig?

Rådslag inleddes. Grundmaterialet att förhålla sig till var Denningers rapport. Cirka 700 personer, enligt ST, avsatte tid för att delta i rådslagen. I det digra materialet står ovanstående skatteutredning nämnd. Konsulten skriver även: om en enda aktier avyttras gäller inte koncernmodellen längre; att koncernstrukturen måste säkerställa skatteoptimering; att åtskillnad måste göras mellan avdragsgilla och icke avdragsgilla kostnader med mera.

I rapporten står också att ATG genererar en årlig vinst på cirka två miljarder. Bolagsskatten blir då plus/minus 400 miljoner årligen.

ATG bildades år 1974 på grund av sportens dåliga ekonomi. ATG:s överskott ska gå till sporten. Travsällskapen bildades av uppfödare och hästägare 1925. Travhästar föds, föds upp och utvecklas för att bli dugliga individer som kan vinna travlopp. Fakturor ska betalas till hingsthållare, uppställningsplatser, administrativa kostnader till ST, foderleverantörer, veterinärer, försäkringsbolag och i olika utsträckning till travtränare, inhyrda kuskar med flera.

ATG är inte momspliktigt. Hästarna ställs gratis till ATG:s förfogande. Kostnader för spelobjekten (hästarna) med mera är avdragsgilla för ATG innan bolagsskatt. ”Sportens pengar”!

Varför kräver styrelsen inte ersättning från ATG för utförda tjänster?

ATG:s årsredovisningar från år 2019 kan ändras. Ska styrelsen åtgärda detta? Den 27 april 2022 röstades en ny organisation igenom av fullmäktiges drygt 1.500 röster. Styrelsen med 70 röster tar hjälp av experter inför beslut. Mig veterligt bifalls alltid styrelsens förslag.

Resultat: travsällskapen, ägarna har förpassats till att bli en ideell förening som ska anordna av ST godkända travlopp med prispengar. Vidare ska ST verka för och utveckla andra länders travsport via associerade medlemmar. Jämför med de utökade geografiska områdena som började gälla från den 20 april 2020.

Besluten om associerade medlemmar och utökade geografiska områden gör att pengar som kommer från ATG och uppfödare/hästägare, som finansierar sporterna, otillbörligt tillfaller uppfödare och hästägare som driver verksamhet i mer än 20 länder.

Att hästägarna finansierar sporterna står i remissvar om marknadsavgifter, SOU 2020:64. Min första tanke är att styrelsen vill dölja att man under årtionden felaktigt sänt hästpass utomlands. Min andra tanke är att styrelsen vill vara ett fåtal till lags. Avelschefen skriver i en insändare ”vi kan inte vara alla till lags”.

Ska styrelsen eller travsällskapen ha makten inom travsporten? Varför har ägarna nedgraderats? Varför ska den svenska travsportens pengar komma andra länders travsport och ägare/uppfödare till del? Är styrelsens uppgift att vara ett fåtal till lags eller att tjäna så mycket pengar som möjligt till sportens aktiva genom att följa lagstiftning, avtal med mera och att pengarna ska fördelas så rättvist och förutsägbart som möjligt inom sporten?

Enligt avtal med staten daterat den 29 november 2018 ska trav-och galoppsporten inom landet kunna bedrivas på ett sådant sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling och geografiska spridning tryggas.

Stämmer det med den nya bolagsordningen som godkändes av regeringen den 22 juni
2022? OBS! Bolagsordningen är inte densamma som finns på ATG:s hemsida.

Har styrelserna i ST och SG rätt att ge ut (avyttra?) ATG aktier? ”Sportens pengar”?

Om SG vill avyttra aktier eller lägga ner sin verksamhet ska deras 39.999 aktier då inte överlåtas till den svenska travsporten? När och hur blev SG en del av travsällskapen så att de kunde erhålla tio procent av aktierna i ATG?

I ATG:s ändrade bolagsordning står mycket kortfattat: SG:s aktier i ATG ska ombiIdas till preferensaktier. Den årliga utdelningen är 160 miljoner och ska räknas upp vart femte år från år 2021 och följa konsumentprisindex (KPI).

Väl genomtänkt om man prioriterar dem som får teckna preferensaktier. Inte bra för
sportens framtid! Att följa KPI står sporten dyrt speciellt med tanke på att priserna idag! Dagligvaruhandeln stigit och kommer att stiga onormalt högt med år 2021 som bas. Sämsta möjliga index att lägga som grund för kommande utdelningar. Utdelningar betalas med beskattade medel.

Återigen är aktierna i ATG inte sportens och kan därför inte avyttras? Vem/vilka ska få teckna aktier i ATG? Kan detta inte betraktas som ”konfiskation” och ”trolöshet mot huvudman”?

Hur beräknas den årliga utdelningen till SG på 39 999 aktier för ägandet i ATG? År 2019 var den 103.749.100 kronor, år 2020 = 174.312.491 kr och år 2021 = 150.403.242 kr. Jämför med noll (O) kronor för travsportens ägarandel på 360.001 aktier. Beaktas bör att SG bedriver en försumbar avel i Sverige.

Är detta rättvist?

Johan Lindbergs uttalande i Sulkysport:

”ATG på börsen skulle lösa många problem. Kommer ATG att säljas? Att sälja en bit av ATG är också att sälja en bit av de årliga intäkterna; om vi säljer tio procent minskar de årliga intäkterna med lika stor procentandel eftersom det skulle gå till vinst till de nya ägarna. Men tanken är ändå lockande i mitt huvud; pengarna från en eventuell försäljning, eller rent av en börsintroduktion av ATG skulle lösa många problem som finns i form av eftersatta publikanläggningar och banor.”

Vaddå, du menar att hela ATG ska börsintroduceras?

”Vi spånar bara lite nu. Man skulle kunna göra en börsintroduktion och sälja till exempel 25 procent i ATG. Och Svensk Travsport behåller 75 procent. Det finns massor med lösningar och en del problem – i en sådan utveckling. Jag ser också möjligheten att sälja aktier i ATG tidigare till sportens aktiva och intressenter, som får förtur inför en börsintroduktion.”

Hur långt framåt i tiden ligger dina tankar här?

”Fem år kanske. Men det är mina tankar och förändringarna sker snabbt, både då det gäller möjligheter och mina tankar. Det är också viktigt att påpeka att det är varken styrelsen eller jag som beslutar i de här frågorna, utan travsportens fullmäktige.”

Har detta varit Styrelsens avsikt under snart fyra år? Om så, hur stor blir den beräknade totala kostnaden för anlitande av experter, personalkostnader, alla som ställt upp på rådslag med mera under förmodligen mer än 4 år?

Sammanfattning:

En koncern är ett måste. Nuvarande skattelagstiftning ska gälla per den 1 januari 2019. Om inte, varför?

Den billigaste och säkraste lösningen är att travsällskapen gemensamt bildar två aktiebolag med ett fåtal kunniga styrelseledamöter, ett för icke avdragsgilla kostnader och ett för avdragsgilla kostnader som äger och driver ST och ATG.

Det andra alternativet, som regeringen säkert kommer att stödja, är att ST går upp i travsällskapens två aktiebolag. ATG blir dotterbolag till det AB som bildas för avdragsgilla kostnader.

I båda fallen måste bolagsordningar vara väl genomarbetade och utformas på ett sådant sätt att travsporten inte ”dräneras” på pengar med beskattade medel. Om någon bana vill lägga ner sin verksamhet ska detta regleras på ett korrekt sätt. Hembudsklausuler och mycket annat måste finnas på plats snarast.

Har Styrelsen beslutanderätt? Ska styrelsen inte följa överenskommelser, avtal och gällande lagstiftning innan beslut fattas?

Jag har endast hållit mig till de fakta som står att läsa i de hundratals sidor som under cirka fyra års tid producerats av ST. Om jag har fel låt mig och alla aktiva få veta vari felaktigheterna består.

Ruth Riekola,
uppfödare och hästägare inom travsporten sedan 1974

 

Fokustema
Insändare
Läs senare

Undanhållit viktig fakta

Svensk Travsports styrelse och tjänstemän “slår blå dunster i ögonen” på myndigheter och alla aktiva.
Det skriver Ruth Riekola i en insändare.
Av
Ruth Riekola

Styrelsen i Svensk Travsport har med 70 av drygt 1.500 röster i fullmäktige undanhållit viktig fakta för fullmäktige. Delegaterna har inte den kompetens eller tillgång till de experter som fordras för att sätta sig in i konsekvenserna av styrelsens förslag och remisser. Krav på att konsekvensanalyser medföljer varje förslag och remiss borde ställas av fullmäktige.

Fakta

Styrelserna i ST och ATG har att rätta sig efter:

  • ÖVERENSKOMMELSE MED REGERINGEN DÅ ATG BILDADES ÅR 1974. ATG:s överskott är sportens pengar. ST övertog en aktie från SG för att kunna bilda en koncern som kan skatteoptimera. En rättvis fördelning av överskottet ska ske inom sporten.
  • AVTAL MED REGERINGEN DATERAT DEN 29 NOVEMBER 2018. Aktier kan inte överlåtas till någon som inte förut är aktieägare. Trav- och galoppsporten ska bedrivas så att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling och geografiska spridning inom landet tryggas.
  • NORMAL SVENSK SKATTELAGSTIFTNING, INTERNATIONEL- OCH EU-RÄTT. År 2019 borde en koncern mellan Travsällskapen, ST och ATG funnits på plats som kan skatteoptimera. Ursprungsland har gällt långt innan Sverige blev medlemmar i EU. Travsportens pengar kommer inte från Staten utan primärt från ATG.

Expandera

Vid vårens stämmor ska två viktiga beslut fattas som är helt avgörande för Trav-Sveriges framtid:

A: Ändrad Bolagsordning för ATG
B:
Rådgivande Remiss “Svenskfödd”

Uppdrag till styrelserna:

A Återkalla den ändrade bolagsordningen för ATG godkänd av regeringen den 22 juni 2022. PM ankommen till Finansdepartementet den 2 juni 2020 resulterar i den ändrade bolagsordningen. Den klargör att rådslagen varit ett spel för gallerierna” och att styrelsen aldrig haft för avsikt att bilda en koncern.

SG:s 39 999 av totalt 400.000 aktier omstämplas till preferensaktier som ska följa konsumentprisindex (KPI) den 1 januari 2021. KPI i november var 11,2 procent. Aktier till starkt reducerat pris kan säljas till styrelseledamöter, tjänstemän, fullmäktigedelegater, andra utvalda inom sporten och övriga intressenter. Ett kap för de nya ägarna, ett dråpslag för sporten för all framtid. Läs intervjun med Johan Lindberg i Sulkysport den 29 november 2017. Trolöshet mot huvudman!

Utbetalningen till SG från ATG var år 2019 103,7 miljoner. I den nya Bolagsordningen för ATG är preferensutdelningen satt till ett grundbelopp på 160 miljoner, en ökning på 54,2 procent.

Travsportens ägarandel 360.001 aktier får noll (0) kronor för all framtid. Spelobjektens ägare är de som ser till att föl föds, föds upp och utbildas till tävlingshästar som kan vinna travlopp. Hur ska de kunna betala travtränare med flera då hästarna gratis ställs till ATG:s förfogande?

Bolagsordningar måste innehålla tydliga mål, hembudsklausuler som talar om hur förfara om något Travsällskap avvecklas med mera.

Intäktsbortfall på 150 miljoner årligen

Ändra ATG:s årsredovisningar från år 2019. Kan göras under sex år. ATG är momsfritt. Enligt uppgift fakturerar ST ATG för ljud- och bild. Om beloppet är 600 miljoner blir momsen 150 miljoner som ATG inte kan lyfta. Ett intäktsbortfall på 150 miljoner årligen. Hur kontrollerar ST ATG:s kostnadseffektivitet?

Offentliggör Professional Managements skatteutredning redovisad för förtroenderådet den 12 december 2018. I Denningers rapport uttalar sig experten om maktförskjutning från travsällskapen till ST; skatteoptimering; skatterisker; om en enda aktie avyttras gäller inte koncernmodellen längre.

Skrota den hybridmodell som beslutades den 27 april 2022. Styrelsen lyckades med särintressen och dolda agendor få travsällskapen, som inte har tillgång till styrelsens experter, att förpassa sig själva från att vara ägare till ST och delägare i ATG tillsammans med SG, till en ideell förening som ska anordna av ST godkända travlopp med prispengar.

Mina två alternativ är:

  • En koncern där travsällskapen bildar två aktiebolag, det ena för skatterättsligt avdragsgilla kostnader och ett för icke avdragsgilla kostnader. ST har samma upplägg. ATG blir dotterbolag i bolag för avdragsgilla kostnader.
  • En koncern där travsällskapen bildar två aktiebolag enligt ovan som äger ATG. ST går upp i Travsällskapen aktiebolag.

B Skrota Rådgivande Remiss “Svenskfödd”. Remissen och den enkät som utsändes innan stämman i ASVT den 13 november 2021 är feltolkad av styrelsen. Ursprungsland har gällt långt innan Sverige blev medlemmar i EU. Pengarna kommer inte från staten utan primärt från ATG. Styrelsen bad handläggare vid Jordbruksverket om hjälp med att utöka de geografiska områdena då man inte kunde fortsätta att agera felaktigt så som man gjort under decennier.

Christina Olsson skriver i Travronden: “Det går inte att göra alla nöjda /…./ du har ett handelshinder i och med att det är så stora pengar som i sig är ett stort motiv. Du skulle kunna villkora att hästarna föds här och står här, om du hade samma ekonomiska villkor för de ekonomiska förutsättningarna.” Feltolkning!

Återkalla de utökade geografiska områdena och ändra stamboken så att den följer lagstiftning och avtal. Ändra ST:s plan- och riktlinjer. Kontakta Jordbruksverket och begär hjälp.

2.887 hästar är födda utomlands mellan 2015-2021. Offentliggör namn på och hur
många miljoner som har utbetalats till dessa fram till dags dato? Den enda anledningen till utökningen, som jag kan se, är att tidigare styrelse ville “skyla över” decennier av begångna fel.

Sluta genast att utbetala uppfödarpremier, dubbla uppfödarpremier och dubbla prispengar i Premiechansen. Prispengarna år 2013 var 20,3 miljoner, år 2021 cirka 54,8 miljoner.

Avsedd för hästar födda i Sverige

Premiechansen var avsedd för hästar födda i Sverige och som avstod 20.000 kronor i uppfödarpremier genom att inte delta i premielopp per den 31 oktober som tvååring.

Styrelsen i ST ska även verka för och utveckla andra länders travsport via “associerade medlemmar” att jämställas med “utökade geografiska områden” I båda fallen “strös” den svenska travsportens pengar ut över världen på otillbörligt sätt.

Vilket budskap lämnar nuvarande styrelser till oss aktiva?

Fokustema
Insändare
Läs senare

Stor oro hos Solvallas B-tränare!

Efter att Solvalla har minskat antalet tävlingsdagar drastiskt med 26 framgår det tydligt att banans B-tränare fått allt svårare att komma med i loppen på hemmabanan.
Av
Styrelsen för Solvalla Amatörklubb och B-tränarförening

Huvudorsaken är att de högre prissummorna, jämfört med övriga Sverige, lockar hästar med höga startpoäng från andra banor belägna långt bortom Solvalla. Aktuella exempel är att hästar från Åby, Vaggeryd och Axevalla har startat i rena amatörlopp på Solvalla och samtidigt utestängt hästar från hemmabanan.

Solvalla Amatörklubb och B-tränarförening var inte inblandad i några diskussioner eller samråd när denna förändring av Solvallas tävlingsprogram beslutades.

Enligt Stockholms Travsällskaps stadgar paragraf 2, ska Solvalla i första hand säkerställa och verka för travsporten i närområdet. Särskild vikt ska läggas på att utveckla och stödja bredden.

Hur ser Solvallas vision ut för de närmaste åren och vilken hänsyn tas där till gällande stadgar?

Idag finns det cirka 500 hästar tränade av Solvallas cirka 170 B-tränare. De måste få bättre startmöjligheter på sin hemmabana.

Vid kontakter med representanter för Solvallas B-tränare framgår det att många kommer att avsluta sin verksamhet om inte en förbättring snart sker med utökade startmöjligheter för Solvallahästar.

Styrelsen för Solvalla Amatörklubb och B-tränarförening föreslår därför att minst 4 lopp per månad ska skrivas ut med företräde för hästar tränade av Solvallas B-tränare.

Styrelsen för Solvalla Amatörklubb och B-tränarförening

Fokustema
Insändare
Läs senare

Bakvänt sätt att rekrytera

Bergsåker står fortfarande utan ny sportchef efter avgående Thomas Almqvist och i en insändare frågar sig ”En som undrar” varför branschkännedom saknas hos rekryteringsföretaget och av vilken anledning banans vd kliver in så sent i processen, men också varför styrelsen inte har några synpunkter.
Av
”En som undrar”
Bergsåker har ännu inte presenterat en ny sportchef efter avgående Thomas Almqvist (bilden). Foto Sulkysport
Bergsåker har ännu inte presenterat en ny sportchef efter avgående Thomas Almqvist (bilden). Foto Sulkysport

Bergsåkers travbana och Norrlands Travsällskap söker en ny sportchef efter att Thomas Almqvist går i pension i februari 2023. Banans vd Henrik Montin, har anlitat rekryteringsföretaget Academic Work i Sundsvall för att sköta rekryteringen.

En av de sökande till tjänsten fick av ansvarig rekryteringskonsult veta att sportchefen måste vara helt självgående. Anledningen påstods vara att det fanns ingen att fråga när utvecklingsprojekten skulle genomföras.

Ingen på rekryteringsföretaget verkar ha branschkännedom eller vara väl insatt i travsport, allra minst den ansvariga rekryteringskonsulten. Påståendet att det finns ingen att fråga förstärker intrycket av att det finns stora kompetensbrister hos rekryteringsföretaget och konsulten.

Svårt att se rekryteringsmodellen

I urvalsprocessen använder företaget ett verktyg som består av att intervjua tänkbara kandidater med som de uttrycker det en kompetensbaserad intervjuteknik. Det nästan enda som diskuteras vid detta tillfälle är hur den sökande agerar utifrån fem personliga egenskaper vid olika situationer. Vilken kompetens personen har inom olika sakområden diskuteras överhuvudtaget inte. Det är därför svårt att se hur detta ska vara en kompetensbaserad rekryteringsmodell.

Academic Work har tidigare varit Montin behjälplig med att rekrytera en marknadsansvarig till travbanan. Att rekrytera en marknadsansvarig och en sportchef är ändå två helt olika saker. I rollen som sportchefs krävs, i motsats till den andra rollen, en djup kunskap om travsport. Varför vänder sig Montin inte till ett rekryteringsföretag som har erfarenhet av att rekrytera medarbetare med trav-sportkompetens? Om inte varför försäkrar han sig inte om att Academic Work har kompetens på sakområdet innan beställningen?

Montin invänder att han står för branschkännedomen. Varför ska då rekryteringskonsulten – baserat på de sökandes individuella egenskaper – selektera fram kandidaterna innan Montin tar vid med branschkännedomen? Detta förefaller vara ett anmärkningsvärt förfaringssätt då kompetensen från sakområdena borde väga tyngre än vilka egenskaper de sökande besitter. Det känns tyvärr som ett bakvänt sätt att hantera en rekrytering.

Inget mål eller vision i utvecklingsprojekten

Det är häpnadsväckande att det, enligt ansvarig rekryteringskonsult, inte finns någon att fråga om mål och vision i utvecklingsprojekten för travbanan. Detta med tanke på att det finns en hel marknad som består av olika kunder till Bergsåker travbana. Dessutom finns en styrelse för travsällskapet som rimligtvis borde ha synpunkter på vad som ska uppnås.

En styrelse ska leda affärsverksamheten på ett så bra sätt som möjligt och den viktigaste uppgiften är att ha fokus framåt.

Saknar självinsikt

Vad tycker de som är professionella travtränare vid travbanan om detta? Spelare och besökare till banan har de ingen åsikt? Alla ägare, uppfödare och amatörtränare saknar även de insikt?

Det finns en hel marknad med intressenter och kunder men ingen att fråga? Har Academic Works personal aldrig hört talas om marknadsundersökningar eller kunddialog? Verksamhetsutveckling bottnar oftast i en kunddialog och/eller en marknadsundersökning. Saknar även ansvariga och personal vid Academic Work självinsikt som åtar sig ett uppdrag där sakkompetens saknas?

Frågan kvarstår finns det verkligen ingen att fråga, Henrik Montin?

Om inte verkar det som om Montin är på väg att göra ett riktigt magplask och riskerar att göra sig till ett åtlöje för hela Trav-Sverige.

”En som undrar”